Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

12 Şubat 2012

8.Sınıf Din Kültürü Yazılısı Soruları Çöz


1.Aşağıdakilerden hangisi yüce Allah’ın koyduğu (sünnetullah) evrenin yasalarından biri değildir?
A) Hukuk Yasaları            B) Fiziksel yasalar            
C) Biyolojik yasalar          D) Toplumsal yasalar

2.Yüce Allah’ın olacak olayları önceden sonsuz ilmiyle bilmesine ne ad verilir?
A) Kader     B) Kaza      C) İman       D) İslam

3. Peygamberimiz bir hadisinde: ''Ahlâk bakımından en üstün olanınız, iman bakımından en olgun olanınızdır.'' buyurmuştur. Bu hadisten çıkarılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dinin içinde ahlâkın çok önemli bir yerinin bulunduğu          
B) İnanmayanların ahlâklı olmadığı        
C) İman etmek için ahlâk kurallarını bilmek gerektiği       
D) Ahlâklı insanların iman etmesine gerek olmadığı

4.Hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir?    
 A) Düşkünlere yardım etme 
B) Toplumsal suçları bağışlama
C) Farklı düşüncelere saygı gösterme        
D) Duygu ve düşünceleri paylaşma

5.“Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. ve çalışması da yakında görülecektir” ayetinde neyin önemi vurgulanmıştır?
A) Çalışmadan başarılı olunamayacağının
B) Başarılı insanların doğuştan geldiğinin
C) Başarının şans işi olduğunun
D) Başarının sadece sözlü dua ile olacağını

6.   I-  " Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. "
     II- " Güneş ve ayın hareketleri bir ölçüye göredir."
Yukarıda, Kur’an-ı Kerim’de yer alan iki ayetin meali verilmiştir. Bu ayet meallerinden hareketle aşağıdaki hangi sonuca ulaşılamaz?
A) Her şeyin Allah tarafından yaratıldığı    
B) Güneş ve ayın bir düzen içinde hareket ettiği
C) Her şeyin yaratılmasında bir düzen olduğ      
D) Evrenin yaratılışının tesadüfen olduğu

7. Peygamberimiz İslamiyet’ten önce Hılful Fudul adlı cemiyete üyeydi. Bu cemiyetin görevi  neydi?        
A) Mekke’de ticaretin yaygınlaşması                          
B) Kabileler arasında savaş çıkmasını engellemek
C) Güçsüzlerin hakkını güçlüler karşısında korumak                
D) Kâbe’yi korumak

8. Mekke'li Müşrikler İslâm'ı kabul etmemelerine neden olarak Peygamberimiz'i aşağıdakilerden hangisi ile suçlayamamışlardır? 
A) Güvenilir olmamakla.   
B) Zengin olmamakla
C) Cinlerin musallat olmasıyla       
D) Halktan birisi olmakla

9.Yüce Allâh’ın, insan hayâtı ve diğer canlılar için belirlemiş olduğu süre veya ölüme ne ad verilir?
A) Ecel     B) Tevekkül     C) Rızık     D) Mizan

10. Aşağıdakilerden hangisi tevekküle örnek değildir?
A) Hasta iken Allah’a dua etmek, gerisini Allah’a bırakmak.
B) Evin kapılarını hırsıza karşı kilitlemek, gerisini Allah’a bırakmak.
C) Çalışıp sınava girmek, gerisini Allah’a bırakmak.               
D) Tarlaya tohum ekip, suyunu, gübresini verip gerisini Allah’a bırakmak.

11. Zengin Müslümanların yılda bir kez mallarının yada paralarının belli bir miktarını ihtiyaç sahibi kişilere vermelerinin farz olduğu ibadet hangisidir?
A) Fitre     B) Fidye     C) Zekat      D) Kurban

12. Kur’an’da Tevbe suresinin 60. ayetinde zekatlarımızı verebileceğimiz kişiler açıklanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi burada anılan zekat verebileceğimiz kimselerden biri değildir?
A) Yoksullar            B) Borçlular     
C) Zenginler           D) Allah yolunda çalışanlar

13. Aşağıda zekat ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Zekat ekonomik dengesizlikleri önler.     
B) Zekat vererek toplum yararına çalışmış oluruz.
C) Zekat, fakirle zengin arasındaki bağı kuvvetlendirir
D) Zekat vererek vacip bir ibadeti yerine getirmiş oluruz

14. Aşağıdakilerden hangisi hadis(peygamber sözü)
değildir?
A) Zekat İslam’ın köprüsüdür.
B) İçki bütün kötülüklerin anasıdır.
C) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
D) Güler yüz göstermek sadakadır.

15. Aşağıdakilerden hangisi zekat verecek kişide aranan koşullardan değildir?
A) Müslüman olmak         B) Akıllı olmak
C) Sağlıklı olmak             D) Zengin olmak

16. Yüce Allah Kur’an- Kerim’de, Hz. Peygamber’e : ''Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, muhakkak ki insanlar çevrenden dağılıp giderlerdi...'' buyurmaktadır. Ayetteki bu ifade Hz. Peygamber’in daha çok hangi özelliğini belirtmektedir?
A) Güvenilir bir kimse olmasını     B) Hakkı gözetmesini
C) Merhametli olmasını                  D) Cesaretli olmasını

17.   ''Ben ................... tamamlamak için gönderildim.'' Hz. Muhammed (s.a.s.)’e ait sözde boş olan yere ne gelmelidir?
A) Güzel hayatı                              B) Güzel ahlakı
C) Doğru konuşmayı                      D) Doğru bilgiyi

18. Zekât oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/4        B) 1/40         C) 25/100          D) 2/10
 
19. Aşağıdakilerden hangisi tarım ürünlerinden
        verilen zekatı ifade eder ?
A) Fitre            B) Sadaka          C) Öşür          D) Fidye


20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A-Hac ibadeti günahların bağışlanmasına  vesile olur.
B-Hac Ramazanda yapılır.
C-Hacca gidemeyenler yerlerine vekil tayin ederler. 
D-Hac ömründe bir defa farzdır.
21. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir.
A-say yapmak     B-Arafat’ta durmak      C-İhram    D-Tavaf

 22. Tarihi süreç içinde dini yorumlama ve anlama farklılığına dayalı oluşumlar ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu oluşumlara bir örnek olamaz?"
A-Medreseler   B-Mezhepler   C- Cemaatler   D-Tarikatlar

23. İslam'ın anlaşılmasında ve yaşanmasında birinci kaynak hangisidir?
A-Mezhepler   B-Kur'an-ı Kerim   C-Sünnet     D-Tarikatlar

24. Devenin nisap miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 Devede 1 Deve          B) 20 Devede 1 Küçükbaş               
C) 5 Devede 1 Küçükbaş    D) 25 Devede 1 Deve

25. . Arazi ürünlerinin nisap miktarı aşağıdakilerden 
       hangisidir?
A) 1/5                   B) 1/10             C) 1/15           D) 11/25

26. Kur'an'da ve sünnette bulunmayan meselelerin yine
Kur'an'ın ve Sünnet'in genel ilkelerine bağlı kalınarak İslâm alimlerince çözüme kavuşturulması işlemine ne ad
verilmektedir?
A-İcma       B-İçtihad        C-Kıyas         D-Fetva

 27. Hac üzerine farz olduğu halde çeşitli sebeplerden                                                                                dolayı     hacca    gidemeyenler ne yaparlar?
  A) Gitmezler                               B) Köle azat ederler
  C) 61 gün oruç tutarlar             D) Vekil tayın ederler

28. Beyaz elbiseler örtünerek hac ve umreyi yapmaya niyet etmeye ne denir.
A) Tavaf           B) İhram   C) Sa’y D)Umre


29. Aşağıdakilerden hangisi tavaf için doğru değildir.
A) Kabe sağa alınarak yapılır.
B) Tavaf Kabe’nin etrafında yapılır.
C) Hacerul esvedden başlanır.       
D) Kabe’nin etrafı 7 defa dolaşılır.

30. Haccın farzı olan vakfe nerede yapılır.
A) Müzdelife       B) Safa      C) Merve         D) Arafat

31. Hac mevsimi dışında   Kabe’yi tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında sa’y etmek suretiyle yapılan ibadete ne denir.
A) Umre                B) Tavaf               C) Hac                  D) İhram

32. Müslüman olan bir kimsenin hacca gidebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir.
A) Sağlıklı olmalıdır.
B) Belirli bir zenginliğe sahip olmalıdır.
C) Ramazan ayı olmalıdır.                            
D)Yollar güvenli olmalıdır.
                   
33. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır.
A) Safa            B)Merve          C)Umre          D) İhram
 
34.Hac yapılışı bakımından nasıl bir ibadettir.
A) Malî                         B) Bedeni  
C) Dini                           D)Mali ve Bedeni

35. Sığır ve deve en fazla kaç kişi tarafından kurban edilebilir.
A) 7                        B) 6                        C) 5                        D) 4

36. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki farklılıkların  sebeplerinden biri olamaz?
A-İnsanın yapısı                      B-İklim  
C-Ortam ve kültür                  D-Edebiyat

 37. Kurban edilecek hayvanlardan sığır en az kaç yaşında olmalıdır.
A) 1                          B) 2                    C) 3                           D) 4
  
38. Aşağıdakilerden hangisi Fıkhi mezhepler içerisinde yer almaz?
A-Maturidiye     B-Eşariye    C-Hariciye    D-Caferilik

39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi adak kurbanı için doğru değildir.
A) Adak kurbanının etinden adayan kimse yiyemez.              
B) Adak Kurbanı Kurban bayramında kesilir.
C) Adak kurbanının eti fakirlere dağıtılır.                   
D)Adak kurbanının etinden kesenin aile efradı yiyemez.

40. Aşağıdakilerden hangisi bir hayvanın kurban edilmesine mani değildir.
A) Çok zayıf olması                          B) Bir gözünün kör olması
C) Kulaklarının kesik olması           D) Dişlerinin bir kaçının dökük olmasıNOT:Her Soru 2,5 puandır.Süre 40 Dakikadır.                                                                                    

                                İbrahim ERDOĞAN
                            Din Kült.ve Ahl.Bil.öğret.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder