Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

24 Şubat 2012

10.Sınıf Türk Edebiyatı Yazılısı Çöz


İLAHİ
Bülbül eder ah ü figan
Hasret ile yandı bu can
Benim gönülcüğüm ey can
Hakka geldi Hakka gider
Yunus Emre -B-
MESNEVİ
Mâşuk ile âşık oldı bir zât
Mahv oldı vücûd-ı nefy ü isbat

Cân ile ten oldı bîr hakîkat
Vahdetten açıldı bâb-ı rahmet
Mevlâna -C-
GAZEL
Güler düşmen benüm agladuguma
Acep şol kâfirin imanı yok mı

Su gibi kanumu topraga kardun
Ne sanursın garîbin kanı yok mı
Hoca Dehhâni
( mâşuk: âşık olan, zât: kişi,mahv: sâlikin alışkanlıklarından gelen özelliklerini ortadan kaldırması
vücud-ı nefy ü isbat:sâlikin alışkanlıklarının yerine ibadetin hükümlerini koyması.hakîkat:gerçek, varlığından şüphe edilmeyen, bâb-ı rahmet: varlık kapısı )

1. Yukarıdaki şiir parçalarını biçim (nazım şekli,nazım birimi,ölçü,uyak- redif) bakımından karşılaştırınız.
2. Yukarıdaki şiir parçalarını (şairlerin şiir anlayışlarını da göz önüne alarak) anlamca inceleyerek şiirleri karşılaştırınız.
3. “Su gibi kanumu topraga kardun
Ne sanursın garîbin kanı yok mı” dizelerindeki söz sanatlarını bularak nedenleri ile birlikte yazınız.
4. Aşağıda verilen tasavvuf terimlerinin anlamlarını karşılarına yazınız.
Mâşuk:……………………………………………………………………………………….
Mâsiva:………………………………………………………………………………………
Seyr-i sülûk:…………………………………………………………………………………
Derviş:……………………………………………………………………………………….
5. Divan-ı Hikmet adlı eseri kim yazmıştır?Eserin yazılış amacını açıklayınız.
6. “Ay toldı dedi: Çok dinle fakat az konuş; sözü akıl ile söyle ve bilgi ile süsle.” cümlesinde vurgulanmak istenen düşünceyi açıklayınız.
7. Aşağıdaki cümlelerde boşlukları doldurunuz.
a) Uygur dönemi eserlerinde……………………………………inançlarının etkisi görülür.
b) İslamiyet Öncesi Edebiyatında sagu, Divan Edebiyatında………………………adını alır.
c) 1069 yılında………………………..lehçesiyle yazılan eser………………………………………dir.

8. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
a) Yunus Emre Tekke Edebiyatı şairlerindendir. ( )
b) Kutadgu Bilig alegorik bir eserdir. ( )
c) İlyada Destanı İslamiyet Öncesi Türk destanlarındandır. ( )
d) Mersiye, Halk Edebiyatı nazım biçimlerindendir. ( )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder