Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

11 Şubat 2012

8.Sınıf 1.Dünya Savaşı Konu Testi Çöz1- Sanayi İnkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

A-Reformla                             B-Buharın enerji olarak kullanılmasıyla

C-Tekerleğin bulunmasıyla         D-Coğrafi Keşiflerle 

2- 2.Meşrutiyet’in ilanında etkili olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

        A-Meclis-i Mebusan                       B-İttihat ve Terakki Cemiyeti

        C-Düyun-ı Umumiye                      D-Hareket Ordusu

 3- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin yıkılmasında etkisi yoktur?

a) Meşrutiyet

b) Milliyetçilik

c) Ekonominin bozulması

d) Geri kalmışlık4 - Aşağıdaki devletlerden  hangisinin Osmanlı devletinin 1. Dünya savaşına girmesinde etkisi vardır?

a) İngiltere

b) İtalya

c) Rusya

d) Almanya5- Balkan savaşlarında balkan devletlerini kışkırtan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Rusya

 b)Yunanistan

c) Avusturya

d) İngiltere6- 1909 yılında Meşrutiyet yönetimine karşı çıkarılan dinsel ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Bab-ı Ali Baskını

 b) Vaka ı Vakvakıye

c) 31 Mart vakası

d) Celali İsyanları7- Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşında Osmanlı devletinin kazandığı bir cephedir?

a) Irak

b) Kafkas

c) Çanakkale

d) Kanal

 8- Aşağıdaki Mondros mütarekesi maddelerinden hangisi doğuda bir Ermenistan kurmak için çıkartılmıştır?

a) 7. Madde

b) 14. Madde

c) 17. Madde

d) 24. Madde

 9- Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşı sonrası, yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere yapılan itilaf devletleri toplantısıdır?

a) Londra Konferansı

b) Paris Konferansı

c) Venedik Konferansı

d) İstanbul Konferansı

10-Sanayi İnkılabı ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

 A-Fransa      B-Rusya          C-İngiltere       D-Almanya

 11- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’ndan önce sömürge imparatorluğu kuran devletlerden biri değildir?

A-İngiltere   B-Osmanlı Devleti   C-Fransa    D-Rusya

 12-Osmanlı Devletinin yıkılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A-Milliyetçilik fikirleri        B-Rusya’nın Panislavizm politikası

C-Kapitülasyonlar           D-Almanya’nın Osmanlı Devletine yaptığı saldırılar

13-Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını temsil etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A-İttihat ve Terakki Cemiyeti         B-Düyun-u Umumiye

C-Kapitülasyonlar                        D-Kanuni Esasi

 14- Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İttifak’ın üyelerinden biridir?

A-Rusya          B-Fransa         C-A.B.D          D-Almanya

 15- Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?

A-Fransız-Alman düşmanlığı     

 B-Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması

C-Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet   

D-İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması

 16- Osmanlı Devleti Birinci dünya savaşında aşağıdaki devletlerin hangisinin yanında savaşa girmiştir?

A-Rusya   B-İngiltere   C-Almanya   D-İtalya

 17- Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A-Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması

B-Üçlü İttifak’ın kurulması

C-Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi

D-Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi

 18- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden biridir?

A-Kırım            B-İran              C-Trablusgarp            D-Irak

 19-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşlarının sebeplerinden biri değildir?

A-İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya yardım yapma düşünceleri

B-Osmanlı Devleti’nin,Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemeye çalışması

C-İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakma düşüncesi

D-Balkan devletlerinin İttifak Devletleri ile işbirliği yapması düşüncesi

20- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?

A-Uşi              B-Berlin           C-Ayastefanos             D-Versay

 21-Osmanlı Devleti,Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?

A-Nöyyi          B-Sevr             C-Trianon          D-Versay

 22 - Birinci Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A-Rusya’da ihtilal çıkması 

B-İtalya’nın İtilaf Devletleri’ne katılması

C-ABD’nin İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girmesi

D-İtilaf Devletleri’nin Çanakkale savaşlarında yenilmesi

23- Mısır(Kanal) Cephesi’nin açılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A-İngiltere’nin Hindistan yolunu kesmek

B-Fransa’nın Doğu Akdeniz’e yerleşmesini önlemek

C-Arapların isyanını bastırmak

D-Halifeliği güçlendirmek

 24- Almanya ve İtalya sömürge elde etmede gecikmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?

A-Önceden sömürge fikrine karşı oldukları için

B-Ekonomileri zayıf olduğundan

C-Orduları güçsüz olduğundan

D-Devlet olarak birliklerini geç kurduklarından

 25- Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı'nın nedenlerinden değildir?

A-İmparatorlukların, egemenliğindeki uluslara bağımsızlık vermesi

B-Bağımlı yaşayanların bağımsız kalmak istemesi

C-Devletlerin yeni sömürgeler elde etmek istemesi

D-Bazı devletlerin sömürgelerini korumak istemeleri

 26- Aşağıdakilerden hangisi itilaf devletlerinin yanında savaşmamıştır?

A-Yunanistan       B-Belçika                C-Sırbistan         D-Bulgaristan

 27- I.Dünya Savaşı çıktığı zaman Osmanlı Devleti'nde iktidarda olan parti hangisidir?

A-Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti    B-Halk Fırkası

C-İttihat ve Terakki Cemiyeti               D-Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

 28- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden biri değildir?

A- Basra Cephesi        B-Sina Cephesi            C-Doğu Avrupa Cephesi         D-Makedonya Cephesi

 29- İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti, I.Dünya Savaşı'na girince çok güçlü donanma ve ordu ile Çanakkale boğazı önüne geldiler. Böylece Çanakkale Savaşı başladı.

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir?

A-Zor durumdaki Rus Çarlığına, müttefiklerin yardım etmek istemeleri

B-Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak istemeleri

C-Osmanlı Devleti'nin, Bakü petrollerini ele geçirmek istemeleri

D-Osmanlı’yı savaş dışı bırakarak  Almanları sıkıştırmak istemeleri

 30- Omsalı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na giriş nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

            a) İktidarda bulunan İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenlerinin Alman hayranlığı

            b) Yakın zamanda kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi

            c) Almanya’nın savaşı kazanacağı inancı

            d) Osmanlı’nın yeni sömürgeler ele geçirmek istemesi

 31- Aşağıdaki ittifak devletleri ve I.Dünya Savaşı sonunda yaptıkları antlaşmalar eşleştirilmiştir. Yanlış olanı hangisidir?

A-Almanya-Brest Litowsk         B-Macaristan-Triyanon

C-Bulgaristan-Neuilley             D-Avusturya-Saint Germain

 32- I.Dünya Savaşı 1914-18 yılları arasında olmuştur. Savaşın bu kadar uzamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-Almanya'nın güçlü bir orduya sahip olması   

B-İtilaf devletleri savaşa gereken ilgiyi göstermemesi

C-Osmanlı Devleti'nin Çanakkale'de başarılı olması

D-Osmanlı Devleti'nin Kanal harekatında başarılı olması

 33- Savaş sırasında İngiltere, Sömürgelerinden asker ve diğer yardımlar alıyor, onlarla alış veriş yapıyordu. Bu durumu önlemek için Osmanlı Devleti hangi cephede savaşmıştır?

A-Filistin          B-Süveyş Kanalı          C-Kafkasya     D-Çanakkale

 34- I.Dünya Savaşı sonunda imparatorluklar dağıtılmış ve Avrupa'da yeni devletler kurulmuştur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen devletler bu şekilde kurulmuştur?

A-Bulgaristan-Belçika-Hollanda

B-Belçika-Portekiz-İspanya

C-Yugoslavya-Macaristan-Çekoslovakya

D-Macaristan-Yunanistan-Yugoslavya

 35- Aşağıdakilerden hangisi 1876 yılında ilan edilen  Kanunuesasi  için söylenemez?

            a) Türk tarihinin ilk anayasasıdır.

            b) Hükümet padişahtan başkasına hesap vermek zorunda değildir.

            c) Padişah, fiilen olduğu gibi hukuken de yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir.

            d) Halk temsilcilerine, kanun önerme hakkı verilmiştir.

 36- 31 Mart Olayı’nın bastıran “Hareket Ordusu”na aşağıdakilerden hangisi komutanlık yapmıştır?

            a) Ahmet İzzet Paşa     b) Cevdet Paşa           
            c) Mustafa Kemal        d) Mahmut Şevket Paşa

 37- Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti ile hiç savaşa girmemiştir?

            a) Bulgaristan               b) Karadağ      c) Romanya     d) Yunanistan

 38- Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı bir ittifak oluşturmalarında aşağıdaki devletlerden hangisi daha etkili olmuştur?

            a) İngiltere        b) Rusya          c) Fransa         d) Almanya

 39- Aşağıdakilerden hangisi II. Balkan Savaşı’nın  sonuçlarından biridir?

            a) Yunanistan’ın Girit’i işgal etmesi.

            b) Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında Meriç nehrinin sınır kabul edilmesi

            c) Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi.

            d) Bulgaristan’ın  sınırlarını genişletmesi.

 40-      I. Osmanlı Devleti

            II. İtalya         

            III. Sırbistan

            IV. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

            V. ABD

            Yukarıda verilen devletlerden hangisi yada hangileri I. Dünya Savaşı’nın fiilen başlamasında etkili olmuştur?

            a) I,V               b) II,III            c) III,IV           d) II

 41- İtilaf devletleri, Rusya’ya Batlık denizi aracılığı ile yardım edemeyince hangi cepheyi açmak zorunda kalmışlardır?

            a) Makedonya             b) Kafkasya     c) Çanakkale   d) Galiçya

 42- Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda galip geldiği tek cephe aşağıdakilerden hangisidir?

            a) Mısır            b) Irak             c) Kafkas         d) Çanakkale

 43- Osmanlı Devleti’nin I Dünya savaşında açtığı cephe hangisidir?

            a) Çanakkale   b) Mısır            c) Makedonya             d) Irak

 44- Çanakkale Deniz Zaferinin kazanılmasında büyük katkısı olan gemi aşağıdakilerden hangisidir?

            a) Goben         b) Breslav        c) Bandırma     d) Nusret Mayın Gemisi

 45-  Enver Paşa komutasında 90.bin askerimizin soğuk hava şartlarından dolayı donarak şehit düştüğü cephe aşağıdakilerden hangisidir?

            a) Çanakkale               b) Mısır            c) Kafkasya     d) Irak

 46- Birinci Dünya Savaşı’nın asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

            a) Avusturya-Macaristan İmparatoru veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi.

            b) Goben ve Breslav isimli iki Alman savaş gemilerinin Rus limanlarını topa tutması.

            c) İngiltere ve Almanya arasındaki  siyasi ve ekonomik rekabet.

            d) Osmanlı’nın sınırlarını genişletmek istemesi.

 47- Aşağıdakilerden hangisi Üçlü itilaf devletlerinden değildir?

a) Almanya      b) Rusya          c) Fransa         d) İngiltere

  48- Aşağıdakilerden hangisi üçlü ittifak devletlerinden biri değildir?

a) İtalya       b) Almanya   c) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu    d) Rusya

 49- Birinci Dünya  Savaşında Çanakkale cephesinde savaşan ANZAK kuvvetleri içinde aşağıdaki ülkelerin hangileri yer almıştır?

            a) Avustralya- Yeni Zelanda                b) İngiliz-Hindistan     
            c) Yeni Zelanda-Çin                           d) İtalya-Japonya

 50- Birinci Dünya Savaşı hangi yıllar arasında olmuştur?

            a) 1939-1945     b) 1919-1922        c) 1914-1918    d) 1877-1878

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder