Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

27 Nisan 2012

9.Sınıf Din Kültürü Yazılısı Çöz


1-Hz. Muhammed(S)’ in kendisine gelen ayetleri yazdırmakla görevlendirdiği kişilere ne ad verilir?
A)Katip B)Katip sahabe C)Vahiy Katibi D)Sahabe
2-Hz. Ebubekir(R.A)’in Kuran ayetlerini bir kitapta toplayarak Mushaf haline getirmekle görevlendirdiği komisyona aşağıdakilerden hangisi 
başkanlık yapmıştır?
AZeyd bin Sabit                  B)Hz.Osman
C)Abdullah bin Revaha      D)Hasan bin Sabit
3-Kuran’da sureleri oluşturan numaralandırılmış bölümlerden her birine ne ad verilir?  
A)Sure     B)Cüz      C)Tecvid     D)Ayet
4-Kuran’ın indirildiği şekliyle, okuma ile ilgili tüm kuralları yerine getirerek güzel bir şekilde okunmasına ne ad verilir?
A)Tecvid  B)Mukabele  C)Hatim   D)Hafızlık
5- Kuran’da besmele ile başlamayan sure hangisidir?
A)Bakara      B)Ali İmran      C-Enam       D-Tevbe              
6-Kuran’daki toplam sure ve ayet sayıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)112-6666  B)114-6666  C)110-6200  D)112-666
7-K.Kerim mealinde anlaşılmayan ayetleri anlamak için hangi  kitaba  başvurulmalıdır?
   A-Tefsir      B-Fıkıh      C-Hadis     D-Kelam         
8-Çalışkan ve verimli olan insan hem toplumuna hem de kendisine faydalı olan insandır..Peygamberimiz bir hadislerinde:....................
        Yukarıdaki paragraf  hangi hadisle tamamlanırsa çalışmanın önemi vurgulanmış olur?
A)Kim bir kavme benzerse o da onlardandır
B)Temizlik imandandır
C)Allah için alçakgönüllülük göstereni Allah yüceltir
D) İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır
9-Hudeybiye anlaşmasının müşrikler tarafından
bozulması aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
A)Bedir Savaşı                   B)Uhud Savaşı
C)Hendek Savaşı               D) Mekkenin Fethi
10-Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın iç düzeniyle ilgili kavramlardan değildir?
A)Mushaf         B)Cüz          C)Ayet         D)Mukabele
11-Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgili kavramlardandır?
A)Hatim    B)Mukabele       C)Meal      D)Mushaf
12-İlk Müslüman Türk topluluğu kimdir?
A)Abbasiler   B)Karahanlılar   C)Karluklar  D)Uygurlar
13-Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Mevlana-Fihi Ma Fih
B)Hacı Bektaşı Veli-Makalat
C)Hoca Ahmet Yesevi-Divanı Hikmet
D)Yunus Emre-Mektubat
14-Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın okunmasıyla ilgili kavramlardan değildir?
A)Mushaf      B)Tecvid     C)Hatim      D)Hafızlık
15-“O, göklerin, yerin ve göklerle yer arasında bulunanların Rabbidir. O halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen Allah'ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?”(Meryem suresi,65)
Yukarıdaki ayete göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Allah’ın tüm yaratıklarının Rabbi olduğu
B)Kulluğun yalnız Allah’a yapılması gerektiği
C)İbadetlerin zorluk derecesi olduğu, bu nedenle ibadet etmede sabretmenin gerekli olduğu
D)Allah’ın ismini taşıyan başka varlıklar da olduğu
16- Hz.Muhammed(S)in, insanlığı ne ile müjdelediğini ve ne ile uyardığını açıklayan iki kavram hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
A)Cennet-Cehennem                          B)Zenginlik-Fakirlik
C)Barış-Savaş                                     D)Nimet-Helak
17-Her namaz türünde her rekatta okunması zorunlu olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
A)İhlas         B)Fatiha        C)Nas        D)Ayetel Kürsi
18- Hz.Ali’nin ibadetlerin önemi ve yerine getirilmesi konusunda yapmış olduğu bazı tavsiyeler şunlardır:
      “Namaz her takva sahibinin,Allah’tan sakınan kişinin Allah’a yakınlaşmasıdır.Hac,her zayıfın cihadıdır.Her şeyin bir zekatı vardır;bedenin zekatı ise oruçtur…”
      “Allah için,Rabb’inizin evini (kabe) ziyareti bırakmayın.Hayatta bulunduğunuz sürece o evi boş bırakmayın;çünkü o ev,terk edilirse dininizin bir farzını terk ettiğiniz için size ne Allah ne de halk iyi gözle bakar.”
       “İyiliği buyurmayı ve kötülükten sakındırmayı terk etmeyin;yoksa başınıza aranızdaki kötüler geçer de sonra dua edersiniz ama duanız kabul edilmez.”
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)Namaz ve Hac tanımlanmıştır.
B)İbadetlerin önemi konusuna değinmemiştir.
C)İyilik emredilmiş,kötülükten sakındırılmıştır.
D)Namaz Zekat ve Hacc’dan bahsedilmiştir.
19- İman- ibadet ilişkisi bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İman ibadetin kaynağıdır.
B)İman ibadetin sebebidir.
C)İman ibadetin desteğidir.
D)İman ibadetin sonucudur.
20-Din ve vicdan özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?
A- Kişinin dilediği felsefi görüş yada dini inancı benimseyebilmesi                       
B- Benimsediği dini inancın gerektirdiği şekilde yaşayıp ibadet edebilmesi
C- Benimsediği inancın herkesçe benimsenmesi        
D- Kabul ettiği dini inancı öğrenme,öğretme hürriyetine sahip olması

Prof.Dr. İlhan kılıçözlü Fen Lisesi 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder