Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

11 Ocak 2012

11.Sınıf Coğrafya Yazılısı Soruları Çöz


A-Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız (Her sorunun tam doğru cevabı 8 puandır)
1- Bir ülkenin nüfus piramidine bakarak o ülkenin nüfus yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?


2- Tüketimi etkileyen beşeri faktörler nelerdir?3- Sahip olduğu doğal kaynakların, bir ülkenin kalkınma sürecine etkisini açıklayarak bir örnek veriniz.


4- Teşvik uygulaması ne demektir?Bu uygulamadaki temel amaç nedir?Açıklayınız.5- Tütün ekiminin devletin kontrolünde yapılmasının nedenlerini açıklayınız.B-Aşağıdaki Cümlelerde Boş Bırakılan Yerleri Doldurunuz (Her sorunun tam doğru cevabı 2 puandır)
1- Azotun esas kaynağı …………………………..……..dir.
2- Dünyadaki modern şehirleşme süreci ………………………......................................ile başlamıştır.
3- Ülkemizin ekonomisindeki en önemli pay…………………….…. sektörüne aittir.
4- Ülkemizde en fazla üretilen tarım ürünü………….……dır.
5- Türkiye’de tütün üretiminin en fazla olduğu bölge ……………………….Bölgesi’dir.
C- Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D” , Yanlış ise “Y” Harfi Koyunuz (Her sorunun doğru cevabı 2 puandır)
1- Ülkemizdeki plato alanlarından daha çok tarım, sanayi ve yerleşme amaçlı yararlanılır. (      )
2- Bir gemi kaptanının limandan aldığı malları tüketim merkezlerine taşıması üretime bir örnektir. (      )
3- Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kıta Avrupa’dır. (      )
4- Tavşan birincil tüketicilere bir örnektir. (      )
5- Sanayi faaliyetlerin bol olduğu yerlerde karbondioksit miktarı azdır. (      )

D-Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplandırınız (Her sorunun doğru cevabı 2 puandır)
1- Aşağıdakilerden olaylardan hangisinin sonucunda karbon açığa çıkmaz?
A) Canlıların solunum yapması
B) Ölü canlıların çürümesi
C) Karbonatlı kayaçların parçalanması
D) Kara ve deniz bitkileri tarafından fotosentez yapılması
E) Suyun hava ile temas ettiği deniz yüzeylerinde

2- Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgedeki canlı yaşamını olumlu yönde etkiler?
A) Yeni otoyolların yapılması
B) Küresel ısınmanın artması
C) Baraj havzalarının ağaçlandırılması
D) Fabrika atıklarının çevreye bırakılması
E) Ormanlık bölgelere yeni yerleşim alanlarının kurulması

3- Akarsuların ekosistemleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Akarsuların uzunluğu arttıkça barındırdığı canlı sayısı da artar.
B) Akarsuların yukarı çığırlarında eğim fazla olduğu için biyolojik üretim ve çeşitlilik daha azdır.
C) Akarsuların bol alüvyon taşıması çoğu zaman bulanık akmasına yol açar, bu durum canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir.
D) Delta oluşturan akarsularda, oluşturmayana göre biyoçeşitlilik fazladır.
E) Bazı nehirlerin ağız kısımlarında hem tatlı hem de tuzlu su canlıları yaşar.

4- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumu ile ilgili değildir?
A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması.
B) Asya, Avrupa kıtalarının arasında yer alması.
C) Aynı anda farklı iklimlerin yaşanması.
D) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması.
E) Zengin petrol yataklarına sahip olması.

5- Son yıllarda İç Anadolu Bölgesi’nde yer altı suları ve barajlar sayesinde tarım toprakları sulanmaya başlanmıştır. İç Anadolu Bölgesi’nde üretimi yapılan bitkilerden hangisi, tarım alanlarının sulanabildiğine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Turunçgil                 B) Buğday                  C) Mısır                                       
                  D) Fındık                            E) Nohut

6- Ülkemizdeki ekonomik faaliyet türleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Delta ovaları önemli tarım sahalarıdır. 
B) Batı Karadeniz ormancılık açısından gelişmiştir. 
C) Ülkemizin güneydoğusu enerji üretimi için uygun potansiyele sahiptir.
D) İç Anadolu bozkırları büyükbaş hayvan tarımı için uygundur.
E) Dağlık sahalar doğa ve kış turizmi için uygundur.

7- Türkiye’de tarımsal üretimin önem kazandığı yaz ayları kurak geçer. Dolayısıyla birçok yerde tarımda sulama sorunuyla karşılaşılır. Sadece sulamanın yaygınlaşması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) Nadas alanları daralır
B) Tarımsal üretim ve verim artar
C) Yılda birden fazla ürün alınır
D) Üretimde dalgalanmalar azalır
E) Ekonomik değeri yüksek ürünler yetiştirilir

8- Türkiye’de pirinç akarsu boylarında geniş alanlarda yetişme ortamı bulur. Ancak pirinç ekim alanları devlet kontrolü altında tutulmaktadır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pazarlama olanaklarının sınırlı olması
B) Pirincin kalitesini yükseltme isteği
C) Ekonomik değerinin az olması
D) Tüketim ve dış satımın az olması
E) Yetişme ortamının sağlık sorunları oluşturması

9- Aşağıdakilerden hangisinde verilen ürün özel konuma bağlı olarak tarım bölgesinin dışında yetişmektedir?
A)Turunçgil-Antalya                 B)Fındık-Ordu    
C)Pamuk-Iğdır                          D)Çay-Rize       
                            E)Buğday-Konya Ovası

10- Aşağıdaki ürünlerden hangisinin işlendiği yere yakın çevrelerde besi hayvancılığı gelişmiştir?
A) Çay                 B) Şeker pancarı             C) Tütün                                
                 D) İncir                    E) Patates

11- Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde turunçgil ve çay birlikte üretildiği halde, Akdeniz kıyısında turunçgil üretilirken çayın yetişmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Kar yağışlarının olmasıyla
B) Yağışın rejiminin düzensiz olmasıyla
C) Ekonomik değeri yüksek başka ürünlerin yetiştirilmesiyle
D) Ortalama sıcaklıkların yüksek olmasıyla
E) Arazi yapısının kalkerli olmasıyla

12-       -  Ege Bölgesi’nde yoğun olarak yetiştirilir.
            -  Üretimin önemli bir bölümü ihraç edilir.
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yukarıdaki özelliklere sahip değildir?
A) Keten                   B) İncir                     C) Tütün                         
                      D) Pamuk                E) Üzüm

13-Türkiye’deki bazı hayvan türlerinin en çok yetiştirildiği bölgeler aşağıda eşleştirilmiştir. Bu eşleştirilmelerden hangisi doğru değildir?
A) Merinos koyunu-Marmara
B) Kıl keçisi-Akdeniz                                
C) Tiftik keçisi-İç Anadolu  
D) Mera hayvancılığı-Doğu Anadolu
E) İpek böcekçiliği-Karadeniz 
14- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sebze tarımı yapılan yörelerin özelliklerinden değildir?
A) Yaz sıcaklıkları ve sulama olanakları yüksektir
B) Doğu Anadolu’da tarım süresinin kısa olması sebze üretimini engeller
C) Sebzeler çabuk bozulduğundan üretim alanlarının yakınlarına konserve fabrikaları kurulmuştur
D) Doğu Karadeniz’de güneşlenme süresinin kısa olması sebze üretimini sınırlar
E) Tarım alanları geniş olduğundan, İç Anadolu’da sebze tarımı yaygındır


16-Kümes hayvancılığının büyük şehirlerin çevresinde yoğun olarak yapılmasının temel nedeni nedir?
A) Büyük tüketim merkezi olmaları
B) Yüzey şekillerinin elverişliliği
C) İşgücü kaynağı olmaları
D) Ulaşıma uygun olmaları
E) Sanayinin gelişmiş olması18- Ülkemizde bölgelerimiz arasında yapılan hayvancılık
faaliyetlerinin farklılık göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Yükseltilerinin farklı olmasıyla
B) İklim ve doğal bitki örtülerinin farklılık göstermesiyle
C) Nüfus yoğunluklarının farklı olmasıyla
D) Sanayilerinin gelişmemiş olmasıyla
E) Bölge yüzölçümlerinin farklı olmasıyla

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder