Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

27 Ocak 2012

11. Sınıf T.C İnkilap Soruları Çöz


1-Laiklik ilkesi Anayasaya hangi tarihte girmiştir?
A) 1 Kasım 1922                     B) 23 Şubat 1945
C) 3 Mart 1924                        D) 5 Şubat 1937
E) 10 Nisan 1928

2-Hiç bir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığının olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasıyla gerçekleşebilir?
A)Milliyetçilik                     B)Devletcilik
C)Milli Bağımsızlık             D)Halkçılık
E)Laiklik

 3- Aşağıdakilerden  hangisi TBMM'nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?
 A) Amasya genelgesi           B) Sivas kongresi 
C) Misak-ı milli                    D) Heyet-i temsiliye
E)Tekalif-i milliye.

4-I.Beş yıllık plan başarıyla uygulandığı halde, II. Beş yıllık planın uygulanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Atatürk’ün ölümü            
B)İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı olması
C)Demokrat partinin iktidara gelmesi
D)Nato ittifakına girilmesi
E)II. Dünya savaşının çıkması

5-Ulusal kurtuluş savaşımızın çıkış noktası Atatürk ilkelerinin hangisi ile çok yakından ilgilidir?
A)Halkçılık                     B)Milliyetçilik
C)Cumhuriyetçilik          D)Laiklik
E)İnkılapçılık
  
6-Bir devletin yönetimindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanınması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığına kanıt olabilir?
A)Milliyetçilik                      B)İnkılapçılık
C)Halkçılık                           D)Laiklik
E)Cumhuriyetçilik

7.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını kabul ederek antlaşma yapan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fransa                                 B) İngiltere
C) Ermenistan                         D) İtalya
E) Yunanistan

8."Milli birlik ve beraberlik" Atatürk ilkelerinden hangisi'nin sonucudur?
A)cumhuriyetciliğin                  B) İnkılapcılığın C)Devletciliğin                          D) Halkçılığın
E) Milliyetçiliğin


9. Atatürk "dünyanın  her türlü ilminden buluşlarından yararlanılacaktır" ancak temel  kendi içimiz den  çıkarılmalıdır" demiştir.
Atatürk bu sözleriyle  eğitimin nasıl olmasını  istemiştir ?
A)zorunlu                                 B) mesleğe hazırlayıcı
C) demokratik                          D) eşitlik sağlayıcı
E) çağdaş ve milli

10-  Eğitim ve kültür alanındaki gelişmelerle  ilişkili  en az  olan  aşağıdakilerden hangisidir
A)  öğretimin birleştirilmesi
B) yeni Türk  alfabesinin  kabul edilmesi
C)  medreselerin kapatılması
D)  Türk tarih kurumunun kurulması
E) soyadı kanunun kabul edilmesi

11-   "Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’deki patrikaneler din işleri dışında  azınlıkların  haklarını  izleme gibi  bazı günlük işlerde de yetki  sahibiydiler"
patrik hanelerin bu durumuna  aşağıdaki yeniliklerin  hangisiyle son vermiştir?
A)laikliğin kabul edilmesi B) öğretimin birleştirilmesi
C)medeni kanunun kabul edilmesi
D) yeni Türk alfabesinin  kabul edilmesi  
E) Türk kadınlara siyasi hakkın verilmesi

12-   I.aşar vergisinin  kaldırılmasına ilişkin kanun  
       II miladi takvimin  kabul edilmesine  ilişkin kanun
       III Türk harfleri hakkında kanun
       IV  sosyal kanun
 yukarıdaki kanunlardan  hangisi toplumsal  yaşamda karışıklığın  giderilmesi amacına  yöneliktir
 A)IveII                           B)IveIII                 C)Ive  IV   
 D)IIveIV                        E) IIve VI

13 -Aşağıdakilerden hangisi türk toplumunda  öğretim  alanındaki  ikiliği ortadan kaldırma amacına  güden  gelişmelerden  biridir?
A)yeni ağırlık  ve uzunluk ölçü birimlerinin kabul edilmesi
B)devletçilik ilkesinin kabul edilmesi
C) soyadı kanunun kabul edilmesi
D) miladi takvimin  kabul edilmesi
E)  medreselerin kapatılması

14-   kabotaj kanununda  Türk karasularında  gemi işletme  hakkının  yalnız türk vatandaşlarına  ait olduğu  hükmünün  yer alması 
Türkiye’de  aşağıdakilerden  hangisinin  kaldırılmasını  bir uzantısıdır?
A)aşar vergisinin                        B)  saltanatın  
C)  kapitülasyonların                  D) hilafetin   
E)  mecellenin

15-  Türkiye’de  aşağıdaki gelişmelerden  hangisi  diğerlerinden sonra   gerçekleşmiştir?
A  ) Milli  iktisat  ilkesinin  kabul edilmesi
B)  Medreselerin kapatılması
C) soyadı kanunun kabul edilmesi
D)  Miladi takvimin kabul edilmesi
E)şapka kanunun  kabul edilmesi


16-   I. saltanatın kaldırılması
       II. TBMM’nin kurulması
       III . çok partili sisteme geçilmesi
       IV . kadınlara siyasal haklar tanınması gibi  demokratikleşme gelişmelerinin kronolojik  sırası aşağıdakilerden hangisidir
A) I , II , IV,   III       B) II,  I,  IV,  III  
C) II,  III,  I, IV         D)  I , IV,  III,  II       
E)  IV,  II,  I,   III

17-   1924 anayasasına göre Türkiye’de bütün kuvvet ve yetkilerin kaynağı aşağıdakilerden  hangisidir?
A)Millet                    B) Devlet 
C)Ordu                      D) Cumhur başkanı
E)  Bakanlar kurulu

18-   Aşağıdakilerden hangisi  ilk TBMM dönemi  gelişmelerinden biri   değildir?
A) yeni bir hükümet kurulması
B)düzenli ordunun kurulması
C)çok partili düzene geçilmesi
D)vatanın düşmandan kurtarılması
E)yeni bir anayasa yapılması

19-Cumhuriyet döneminde pek çok alanda inkılaplar yapılmıştır.Hangisi Laiklik ilkesi ile en az ilgilidir?
A)Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
B)Kıyafette değişiklik yapılması
C)Halifeliğin kaldırılması
D)Medeni kanunun kabulu
E)Takvim ve ölçülerin değiştirilmesi

20-Erzurum Kongresinde ortaya çıkan temel
görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İstanbul Hükümetine yardımcı olma
  B)Azınlıkların çıkarlarına son verme
  C)Mebusan Meclisi’nin toplanmasını sağlama
  D)Doğu Anadolu’yu düşman saldırılarına karşı
  koruma
  E)Ulusal egemenliği koşulsuz olarak
Gerçekleştirme

21-kurtuluş Savaşı sonrasında alınan aşağıdaki kararlardan hangisi geniş köylü yığınları açısından eskiye oranla rahatlatıcı, nefes aldırıcı bir önlem olmuştur?
A)Toprak reformu yapılması
B)Yeni tarım araç gereçlerinin sağlanması
C)Aşarın kaldırılması
D)Çiftçiye bol ve ucuz kredi olanaklarının sağlanması
E)Tohumun ıslah çalışmalarına hız verilmesi

22- Tevhid-i Tedrisat kanunu ile elde edilen sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Eğitimdeki ikiliğin kalkması
B)Ulusal birliğn oluşumunun hızlanması
C)Eğitim ve öğretimde modernleşme sürecinin başlaması
D)Azınlık okulların kapatılması
E)Daha geniş bir kesimin öğretim faaliyetlerinden yararlanması


23-Kurtuluş Savaşı’mızın  amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?
 A)Misak-ı Milli belgesiyle
 B)Amasya Genelgesiyle
 C)Sivas Kongresi kararlarıyla
 D)ilk TBMM kararlarıyla
 E)Erzurum Kongresi kararlarıyla

 24-Amasya Genelgesi, Türk ulusuna, ulusal egemenliğe   kavuşması yönünde bir çağrı idi.
  Bu çağrının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Vatanın bütünlüğü ve ulusun egemenliğinin tehlikede olması
  B)İstanbul Hükümeti’nin görevini yapmaktan çekinmesi
  C)Ulusun bağımsızlığını yine ulusun istem ve kararının kurtaracağı
 D)Ulusal bir kongrenin kısa sürede Sivas’ta toplanmasına karar verilmesi
 E)Her olasılığa karşı durumun ulusal bir sır olarak
   Saklanması

  25-Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliye’nin
 Oluşturulmasının nedenlerinden biri değildir?
 A)Osmanlı Devleti’nin Birinci  Dünya Savaşından
   yenik çıkması
 B)Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca Türk
ordusunun terhis edilmesi
 C)Osmanlı Hükümeti’nin Türk Halkı’nın can ve
   mal güvenliğini koruyamaz hale gelmesi
 D)itilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes
Antlaşması’nı  tek taraflı olarak uygulaması
 E)Osmanlı yönetiminin Sevr Antlaşması’nı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder