Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

18 Aralık 2011

9.Sınıf Türk Edebiyatı Testi Soruları Çöz Ve Cevaplı


1- Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
    Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle
Bu beyitteki “uçtuk” kelimesinde hangi edebi sanat vardır?
A) Açık İstiare     B) Kapalı İstiare C) Mecaz              D) Hüsn-i Talil     E) Teşbih

2-Bir gonca gül kokusu saklayan dudakların
Rengi atmış bir çiçek gibi solunca yarın
Maziye hasret çeken hislerle yanacaksın
Bu dizelerde yapılan söz sanatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)      Gerçek neden, bir yana bırakılarak olay, şairce bir nedene bağlanmıştır.
B)      Zayıf, kuvvetliye benzetilerek benzetme yapılmıştır.
C)      Söylenişleri aynı, anlamları farklı sözcükler kullanılmıştır.
D)      Bilinen gerçek, bilinmezden gelinmiştir.
E)      Bir sözcük yakın ve uzak anlamıyla kullanılmıştır.

3-Büyük çınar gibi zahmetle şanlı sevdalar
    Bahâra geç kavuşur, sevgilim, büyük dağlar

Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?
A)      Nazım biçimi
B)      Kafiye düzeni
C)      Yazıldığı dönem
D)      Bağlı olduğu akım
E)      Ölçüsü
4-Huri, melek var mı senin soyunda
Kız, nazarım kaldı usul boyunda
Kadir gecesinde, bayram ayında
Üstüne gölge olan dallar öğünsün

Verilen dizelerde görülen kafiye aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Yarım Kafiye B) Tam Kafiye    C) Cinaslı Kafiye                D) Zengin Kafiye      E) Tunç Kafiye

5- Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur?
A) Karşıda Toroslar, uzun yaylalar
     Başında yükselir yalçın kayalar
B) Kış geldi dağları duman bürüdü
     Milletin gözünü al kan bürüdü
C) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak
     Bulutlar ufukta beyaz bir yumak
D) Yeşil ördek gibi daldım göllere
      Sen düşürdün beni dilden dillere
E)  Gitmiş kaybolmuş uzakta
      Rüya sona ermeden şafakta

6- Tanzimat’a kadar Türk toplumunda onun yerini destanlar, efsaneler, halk hikayeleri ve mesnevilerle masallar tutmuştur. Bir edebiyat türü olarak bize Tanzimat’tan sonra Batı’dan gelmiştir. İlk örnekler Fransız edebiyatından yapılma çevirilerdir. Bunlardan ilk tanıdığımız yapıt Yusuf Kamil Paşa’nın bir çevirisidir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye             B) Tiyatro C) Gezi         D) Anı       E) Roman


7- Trajedi türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
C) Konuları mitolojiden veya tarihten alınır.
D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
E) Klasik bir dil ve üslûp anlayışıyla yazılır.

8- Aşağıdakilerden hangisi Karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik oyunların ortak özelliklerinden değildir?
A) göze ve kulağa seslenmeleri
B) Güldürü öğesine yer vermeleri
C) Şive taklitlerinden yararlanmaları
D) Tek kişilik gösteri olmaları
E) Sözlü tiyatro örneği olmaları

9- Türk edebiyatında Tanzimat’la birlikte görülmeye başlanan bu türün ilk örneklerini A. Mithat Efendi “Letaifi-i Rivayat” adıyla vermiştir. Ayrıca Halit Ziya, Ömer Seyfettin, M. Şevket, Sait Faik de bu türde önemli eserler vermişlerdir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roman            B) Hikâye             C) Tiyat
D) Anı                   E) Gezi

10- “Özgürlüğe öyle düşkünüm ki, koca Hindistan’ın bir köşesini bana yasak etseler, dünyanın tadı kaçar neredeyse. Hiçbir yerde saklı, eli kolu bağlı yaşamak da istemem. Orada pineklemektense alır başımı havası, torağı açık bir yere giderim. Çekilir şey midir ülkenin bir bucağına çivilenmiş kalmak…”
Bu parçanın yazılış amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okuyucuyu sanat ile ilgili bilgilendirmek,
B) Bilgilendirme amacı olmadan okuyucuyu düşündürmek
C) Okuyucunun düşüncelerini değiştirmek,
D) Okuyucuyu duygulandırmak ve coşkulandırmak
E) Okuyucuyu olay içinde yaşatmak

11-Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk Halk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?
A) İslam uygarlığı etkisindeki Osmanlı toplumunu yansıtan zengin bir kaynaktır.
B) Yazılı bir metin yoktur, anlatıcı-oyuncu doğaçlama yapar.
C) Söz oyunları ve tekerlemeler vardır, bölgesel özellikler ağır basar.
D) Geleneksel sözlü tiyatronun örneği olarak hem göze hem kulağa seslenir.
E) Konular tarihten ya da mitolojiden alınır, kahramanlar seçkindir.12- Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin unsurlarından biri değildir?
A) Kişi    B) Yer (mekân)   C) Ana düşünce           D) Zaman    E) Olay

13-Aşağıdakilerden hangisi olaya dayalı düz yazı türlerinden biri değildir?
A) Efsane             B) Söylev              C) Roman       D) Hikâye  E) Tiyatro

14-Aşağıdakilerden hangisi hikâyeyi romandan ayıran bir özelliktir?
A) Yaşanabilir olayları anlatması
B) Felsefi içerik taşımaması
C) Kişi, yer, zaman kavramlarına yer vermesi
D) Romana göre daha kısa bir tür olması
E) Duygulara ağırlık vermesi

15-“Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye tip denir. Cimri tip, sevecen tip… Karakter ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.”
Parçada sözü edilen, romanların hangi öğesidir?
A) Olay                 B) Mekan             C) Kişiler       D) Zaman     E) Anlatım

16-  “Bazen sana layık evlatlar olamadık,
          Seni gönülden duyamadık.
           Taşını toprağını işleyemedik.
           Sorma bu gerilik
           Bu uyku niye,
           Affet bizi, affet bizi Türkiye!”
Yukarıdaki şiirde, şair için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

A) sevgisiz           B) umutsuz       C) üzgün
D) sorumsuz         E) cesur
17- Her zaman tam karanlık değil gece
       Kendimde denemişim ben.                                                           
       Kulak ver,dinle…
       Her acının sonunda bir pencere vardır,
       Aydınlık bir pencere.
Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki
atasözlerinden hangisi karşılar?
A)  Kara haber tez duyulur.
B)  Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır.
C ) Kara gün kararıp kalmaz.
D) Ay görmüşüm yıldıza minneti yoktur.
E ) Bin kaygı bir borç ödemez.
                                                                                             

18 -Gökyüzünde bir bir söndü yıldızlar
      Bir karanlık geldi gittiğin yerden
      Ümitlerim vardı tesbih misali
       Sen giderken dağılıverdiler birden
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Karamsarlık       B) Umutsuzluk
C) Bezginlik            D) Üzüntü
E) Hüzün

19-Ne zaman şiirlerini okumaya dalsam güç kazanırım.
O dizeler güven verir,direnme,dayanma,yarınlara
bağlanma    duygusu uyandırır.Zaman zaman
tartışılır, “O büyük bir   şair midir?”diye.Kimileri
şiirleriyle uyandırdığı bilinçlenme aydınlığına;kimileri
ise her türlü zulme,haksızlığa başkaldıran kişiliğine
hayran olduğu için onu büyük görür.
Anlatılan şairle ilgili olarak hangisi söylenemez?
A)Duyarlı bir yaradılışa sahiptir.
B)Yol gösterici bir şairdir.
C)Şiirleriyle okuyucuya güven verir.
D)Çalışma isteğini yitirmiş biridir.
E) Toplumsal sorunlarla ilgilidir.

20-En azından üç dil bileceksin
 En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin
 En azından üç dil
 Birisi ana dilin
 Elin ayağın kadar senin
 Ana sütü gibi tatlı
 Ana sütü gibi bedava
 Ninniler, masallar da cabası…                      
  Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi      vurgulanmaktadır?
 A) Ana dilin iyi öğrenilmesi gerektiği
 B) Birden fazla dilin iyi öğrenilmesi gerektiği
  C) Eğitimin yabancı dille yapılması gerektiği
  D) Her dilde eser verilmesi gerektiği
  E) Bir dilde rüya görmek için o dili iyi bilmek gerektiği


21-Bundan birkaç yıl önce Erzurum’da, Erzurumlu hoş sohbet bir emekli ilkokul öğretmenini ziyaret etmiştim. Güzel saz çalıyordu. Eskilerin “gönül ehli” dedikleri insanlardan biriydi. Bir ara insanın yeryüzündeki durumunu anlatmak için “beşikten ötesi gurbet” dedi. Ben bu söze bayıldım. Türk halkı nasıl üç kelime ile derin bir duyguyu dile getiriyordu.
 Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
        A ) Örf, adet geleneklerin dil üzerindeki etkisi.
        B ) Türk halkının duygularını az sözle anlatmadaki    başarısı.
         C ) Anadolu insanının çok konuşmayı sevmediği.
         D)Sözcüklerin düşünceyi ifade etmedeki yetersizliği.
       E ) Türk halkının güzel ve etkili konuşması

   22-Batıda ve bizde ilk hikaye örnekleri hangi 
 seçenekte doğru olarak verilmiştir?
 A)  Diyet  -   Semaver
 B) Boceacio - Letaif-i Rivayet
 C Decameron - Küçük Şeyler
 D) Decameron - Letaif -İ Rivayet
 E) Letaif -i Rivayet - Küçük Şeyler. 


23-I. Dünya savaşına yedek subay olarak
   katılan Ahmet Celâl, bir savaş gazisi olarak yapayalnızdır.                                          İstanbul’un işgali üzerine emir eri Mehmet Ali’nin davetine                                            uyarak onun köyüne gider.       Köyde umduğu yakınlığı ve sıcaklığı bulamaz. Köye ve köylüye bilinçli yönelişin ilk ürünü olan roman, sefalet ve cehalet içindeki Türk köylüsüyle Türk aydını arasındaki uçurumu, çatışmayı göstermesi açısından önemlidir.
Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Kiralık Konak- Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Küçük Ağa-Tarık Buğra
D) Mai ve Siyah-Halit Ziya Uşaklıgil
E) Sinekli Bakkal-Halide Edip Adıvar

24-“Ders verirken gözlerim gayriihtiyarî ona
dönüyordu. O da bana bakıyordu. İnci dişlerinde tatlı bir gülümseme, lacivert gözlerinde dudaklarıma sürünürcesine hissettiğim bir muhabbetle annelik hissini ben, ömrümde ilk defa bugün duydum.”
Çalıkuşu” adlı romandan alınmış yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?
A) İlahi bakış açısı      B) Gözleyici bakış açısı           
  C) Kamera bakış açısı   D) Kahraman Bakış açısı
E) İlahi-Gözleyici Bakış açısı

25-    Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidine ………………….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilmesi gereken sözcüğü sizlere ayrıca verilen cevap kâğıdının alt kısmına yazınız.


A GRUBU
CEVAP ANAHTARI:
1.       A
2.       B
3.       E
4.       A
5.       C
6.       E
7.       B
8.       D
9.       B
10.    B
11.    E
12.    C
13.    A
14.    D
15.    C
16.    C
17.    C
18.    C
19.    D
20.    B
21.    B
22.    D
23.    A
24.    D
25.    PANDOMİM

10 yorum:

 1. Bunlar değil , bunlar basit , ben bunları istemiyorum , farklı şeyler istiyorum , beni anlamıyorsunuuuz.


  Ali Ağaoğlu ... Saygılaar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hhhahahahaahahahhahahahahhahahahahahhahaa çok komiksin ya canım

   Sil
 2. he ondan bende
  JCVD bilen bilir

  YanıtlaSil
 3. ya ne saçma konuşuyorsunuz . edebiyat dersinde olanlar bunlar kolayı zorumu var daha nasıl sorsunlar. bu taraz soru gelir zaten sınavlarda.

  YanıtlaSil
 4. yazılıda böyle sormuyolar soracakları şeklinde sorun lütfen.

  YanıtlaSil
 5. vay çok güzel sorular!!!

  YanıtlaSil
 6. sorular kesinlike çk kötü şimdikilerle alakası bile yok

  YanıtlaSil
 7. aşırı kötü sorular bu ne ya böyle saçma sorular mı olur ya şimdiki konularla alakası yok

  YanıtlaSil
 8. ATATÜRK ü Anıyoruz

  YanıtlaSil