Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

27 Aralık 2011

12.Sınıf Dil Anlatım Testi Çöz Cevaplı


1-  Konferansın tanımını yazın. (10 P)


2-  Okuduğunuz ve dinlediğiniz konferansların ortak özelliklerinden beş tanesini belirleyiniz. (15 P)

3-  Aziz dinleyicilerim,
Pek az şair Yunus kadar isimsizin biraz ötesinde yaşamıştır. O, hüviyeti kolayca nüfus kâğıdına sığmayanlardandır. Dün, hakkında adından, şeyhinin adından, doğduğu söylenilen yerlerden, birkaç muasırından başka bir şey bilmiyorduk. Bugün ise elimizde Fuad Köprülü’nün çalışmalarından başlayarak bize bir yığın çok sarih bilgi veren çeşitli metotlarla yazılmış bir kütüphane dolusu araştırma ve tahlil var. Fakat Yunus bu bilgilerin hemen hepsini adeta inkâr etmekten hoşlanır. Aşk meydanına soyunurken fâni varlığını sanki bırakmış gibidir. O Türkçenin içinde uçan bir yıldız olmayı, öyle görünmeyi tercih etmiştir…
                                                                   Ahmet Hamdi Tanpınar – Edebiyat Üzerine Makaleler
a)   “Yunus Emre” konferansında dilin ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanıldığını yazınız. (5 P)


b)   Konferansın genelinden yola çıkarak konferansta hangi anlatım türlerinin kullanıldığını belirtiniz. (5 P)


4-  Okuduğunuz, izlediğiniz ve incelediğiniz açık oturumları göz önünde bulundurarak açık oturum başkanının görevlerini belirtiniz. (10 P)

5-  Okuduğunuz, dinlediğiniz ve incelediğiniz konferanslardan hareketle hangi konularda konferans verilebileceğini belirtiniz. (5 P)


6-  Okuduğunuz, dinlediğiniz ve incelediğiniz konferanslardan hareketle iyi bir konferansçıda bulunması gereken özellikleri maddeler halinde yazınız. (10 P)

7-  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelime/kelimeleri yazınız. (10 P)
·   Toplumdaki açık oturumlar genellikle ……………….. salonlarda ve ……………………. bir dinleyici kitlesi önünde yapılır.
·   Gazete, dergi, radyo ve televizyondaki açık oturumların izleyicileri, …………………………… ve ……………………………dir.
·   Panel, forum ve sempozyum gibi sözlü kompozisyon türleri, …………………………………… ‘n değişik biçimleridir.
·   Açık oturumlarda genellikle o konuyla ilgili ……………………... kişi seçilir
·   …………..…………… çevresinde seyircilerin oturduğu bir alanda, oyuncuların belli bir metne dayanmadan, doğaçlama oynadığı geleneksel Türk gösteri sanatıdır.

8-  Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise; “Doğru”, yanlış ise “Yanlış” yazınız.(10 p)
·   Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözlere replik denir. (……)
·   Bir olayı, duygu ya da düşünceyi canlandırarak anlatmaya dramatize etmek denir. (……)
·   Açık oturumlarda bir başkan ve en az bir konuşmacının olması gerekir. (……)
·   Açık oturumun gayesi bir sonuca varmak değil, merak edilen konuda dinleyenleri detaylı bilgilendirmektir. (……)
·   Konferans verenin amacı dinleyiciyi bilgilendirmek değil, heyecanlandırmaktır. (……)

9-  Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden biri değildir? (5 P)
A)   Başkanın konuyu ana hatları ile dinleyicilere sunması
B)    Konuşmaların sonunda bir sonuca varılması
C)    Her konuşmacının konunun bir yönünü ele alması ve incelemesi
D)    Konuşmacıların belirlenen sürede konuşmasını bitirmesi
E)    Bir başkanın bulunması

10-“Bu güzel sabahı odamda geçirmemek için giyinip dışarı çıktım.”
         Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? (5 P)
   A) Zamir                           B) Edat                            C) Sıfat              D) Zarf                    E) Fiilimsi

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (5 P)
A)   O, 1946 yılında düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştu.
B)    Aradan yıllar geçmesine karşın şiir anlayışında bir değişiklik olmadı.
C)    Ozan, 1940 yıllarında yeni şiirimizin başta gelen adlarından biriydi.
D)   Toplumsal ve bireysel olaylara, yan tutmadan bakar.
E)    Onun ilgi çekici yanlarından biri de konuları abartarak anlatmasıdır.

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, zarf, zamir bir arada kullanılmıştır? (5 P)
A) Soğuk kışın etkisiyle çeşmelerin suyu donmuştu.                   
B) Trenin düdük sesi çok uzaklardan duyulabiliyordu.
C) Görevliler havuzdaki suyu boşaltarak havuzu temizlediler.   
D) Küçük çocukların eğitiminde en büyük görev kendi ailelerine düşer.
E) Öğrencilerin çoğu koridorda dünkü sınavın sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

 A
1-      Konferans: Bir konuya açıklık kazandırmak veya bir konuda bilgi vermek amacı ile bilim, teknik, sanat, edebiyat, eğitim, ekonomi, siyaset ve fikir adamlarının yaptıkları hazırlıklı konuşmalara konferans denir. 10 P

2-      15 P *Konferanslar bir konuyu dinleyicilere açıklamak, omları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan konuşmalardır.
*Konferanslar geniş kitlelere veya bir uzman grubuna bir konu hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenir.
*Konferans veren kişilerin kendi alanlarında kabul gören kişiler olması gerekir.
*En önemlisi de konferans konusunun ilgi çekici bir konu olması gerekir.
(*Hazırlıklı konuşma türüdür. Konuyla ilgili bir ön hazırlık ve araştırma sonucunda hazırlanır.
* Başlangıcında ve aralarda dinleyenlere seslenen hitaplar bulunur.
* Dinleyenleri etkileyici ifade ve örneklere yer verilir.
* Bir tezi veya bir görüşü açıklamak amacıyla genellikle akademik çevrelerde yapılan konuşmalardır.
* Konuşmacının ses tonu, vurguları, kendine güveni anlattıklarının etki ve gücünü arttırır.)

3-      a) Konferansta dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılmıştır. 5 P
      b) Konferansta açıklayıcı, tartışmacı öğretici ve öyküleyici anlatı türleri kullanılmıştır. 5 P

4-      Açık oturumlar bir başkan tarafından yönetilir. Başkanın konuyla ilgili daha fazla hazırlık yapması gerekir. Çünkü oturumun başında konuyu ortaya koyacak, konuşmacıların konuşmaları arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve oturumu bir sonuca bağlayacak kişi başkandır. Ayrıca başkan konuşma süresini de belirleyen kişidir. Başkanın zeki ve kültürlü olması, güzel konuşması lazımdır.
10 P
(*Açık oturumlarda başkan önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve sırayla söz verir.
* Başkanın konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir.
* Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar.
* Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartışma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek başkanın görevleri arasındadır.)

5-      Bilim, sanat, felsefe, teknoloji, tarih, düşünme alanlarındaki gelişme ve değişmeler, kısaca kültür ve doğayla ilgili her konuda konferans verilebilir. 5 P

6-      (En az 5 tanesi yazılacak) 10 P
* Dinleyicilerin seviyesine uygun konuşmalı.
* Konuyu dağıtmadan ele almalı.
*Tezini örnekler ve alıntılarla zenginleştirmeli.
*Akıcı, açık ve anlaşılır bir dil kullanmalı.
*Dinleyicileri sıkmadan az ve öz konuşmalı.
*Ses tonunu ayarlayabilmeli.
*El kol hareketlerine dinleyicilerin dikkatini bozacak şekilde fazlaca başvurmamalı.
*Heyecanıyla değil, akıl ve sağduyusuyla hareket etmeli.
7-      ……… geniş……………….kalabalık……..3
………………okuyucu ve dinleyicilerdir.2
…………………..açık oturumun……2
…………………uzman……..1
Orta oyunu……………... 2
8-      Y 2    D  2  Y 2   D 2    Y 2
9-      B) Konuşmaların sonunda bir sonuca varılması. 5 P
10-   A) Zamir 5 P
11-   C) Ozan, 1940 yıllarında… çoğul eki gereksiz kullanılmış 5 P
12-   D) Küçük çocukların eğitiminde en büyük görev kendi ailelerine düşer. (sıfat, zarf, zamir) 5 P


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder