Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

25 Nisan 2012

11.Sınıf Felsefe Yazılısı Çöz


1. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesinin yanıt aradığı sorulardan biri değildir?

a) İyilik ve kötülüğün ölçütü nedir?
b) İnsan, eylemlerinde özgür müdür?
c) Evrensel ahlak yasası var mıdır?
d) Evrende düzen var mıdır?
e) İnsan eylemlerinin kendisine yöneldiği amaç nedir?

2. Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş’ın ahlak anlayışları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) İnsanın eylemlerinde özgür olup olmadığını tartışırlar
b) Toplumdan hareketle toplum için kurallar koyarlar
c) Bireysel iç yaşantıdan yola çıkarak birbirlerini seven insanlardan oluşan toplumsal bir yaşama yönelirler
d) İnsanın aklı ile Tanrıya yönelip mutlu olacağını savunurlar
e) Vahiy yolu ile peygambere gönderilen tanrı buyruklarının önemine dikkat çekerler

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam mutasavvıflarının özelliklerinden biri değildir?

a) Tasavvufu bir yaşam tarzı olarak görürler
b) İnsan eşref-i mahlukattır; ona saygı ve sevgi duyulmalıdır
c) Vahdet-i vücut anlayışını paylaşırlar
d) Evren, tanrının görüntüler alanıdır
e) Tanrının varlığı akılla bilinebilir

4. Ahlaki eylemin amacını, mutlu olmaya bağlayan Sokrat’a göre, ahlaklı olmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Herkesi sevmek       b) Tanrı buyruğuna uymak
c) Bilgili olmak           d) Hayattan haz almak
e) Ortaklaşa koyulmuş kurallara uymak

5. ”Zihinde tasarlanmış bir takım ilkelere göre oluşturulmuş, aynen gerçekleştirilmesi olanaksız olan hayali toplum şekli”ne ne ad verilir?

a) Sosyalizm      b) Karmaşa      c) Ütopya
d) Sivil toplum         e) Meşruiyet

6. Aşağıdakilerden hangisi ideal düzeni belirleyen ölçütlerden biri değildir?

a) Eşitlik      b) Özgürlük      c) Adalet
d) Sivil toplum       e) Hukukun üstünlüğü

7. Platon, devleti organizmaya benzetmiş ve “İnsan bir mikro organizma, devlet ise makro organizmadır” sözünü ortaya atmıştır.
Buna göre devlet, nasıl oluşmuştur?

a) Toplumsal sözleşme ile
b) Toplumun ortak iradesi ile
c) Doğal düzenin devamı olarak
d) İnsanların özgür iradeleri ile
e) Zora, güce dayanarak

8. Aşağıda yer alan sorulardan hangisi siyaset felsefesi kapsamında ele alınmaz?

a) İnsan bilgisinin kaynağı nedir?
b) Bireylerin temel hak ve özgürlükleri nelerdir?
c) İktidarın kaynağı nedir?
d) İktidarın meşruiyetinin ölçütü nedir?
e) Sivil toplum nedir? Gerekli midir?

9. Devleti yapay bir varlık olarak gören J. J. Rousseau’ya göre devletin temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

a) Eşitlik ilkesi     b) Toplumsal sözleşme   
c) İnsan doğası    
d) Egemen sınıfın çıkarlarını korumak
e) İnsanı, ahlaki yönden olgunlaştırma isteği

10. Aşağıdakilerden hangisi demokratik hükümetin özelliklerinden biri olamaz?

a) Halk, yöneticileri seçimle işbaşına getirir
b) Yöneticiler de mevcut yasalar karşısında sorumludurlar
c) Mecliste birden çok siyasi parti bulunur
d) Hükümet, anayasayı istediği gibi değiştirebilir
e) Meclis, devleti halk adına yönetir

11.  “İnsan yaratılışı, tam bir eşitliğe razı olmaz; çünkü eşitlikte adalet yoktur. Her insan, bazı ufak imtiyazlara ihtiyaç duyar ve bunu ister.” Diyen biri, aşağıda verilen ideal düzen çeşitlerinden hangisini reddeder?

a) Sosyalizm    b) Liberalizm     c) Demokrasi
d) Teokrasi      e) Hukuk devleti

12. Aşağıdakilerden hangisi bürokrasinin özelliklerinden biri değildir?

a) Bürokratlar atanmış değil, seçilmiş kişilerdir
b) Yazılı kurallara ve yaptırımlara göre çalışması
c) Görevliler kadrosunun, süreklilik arz etmesi
d) Görev dağılımının, işbölümü ilkesine göre yapılması
e) Çalışma geleneğinin, yazılı belgelere dayanması

13. Liberalizm, Avrupa’da 18.yy.da ortaya çıkmış olan siyasi- sosyal- ekonomik bir akım; bir toplumsal projedir.
Aşağıdakilerden hangisi Liberalizm’in temel görüşüdür?
a) İdeal devlet düzeni kurulamaz.
b) Devlet, insanları her alanda özgür bırakmalıdır.
c) İktisadi anlamda gelişmişlik eşitlikle mümkündür
d) Devletin temelindeki ilke adalet olmalıdır.
e) Devlet, ekonomik açıdan zayıf olan toplum kesimlerine destek sağlamalıdır.

14. “Toplumsal düzen, devlet, tüm değerler ve otoriteler yıkılarak, bireysel irade egemen kılınmalıdır.” Diyen görüş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Marksizm     b) Anarşizm     c) Ütilitarizm
d) Hedonizm     e) Determinizm

15. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin konusu olamaz?
a) İktidarın kaynağı      b) Bireyin temel hakları
c) Tanrının var olup olmadığı
d) Birey- devlet ilişkisi       e) İdeal düzen

16. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesinin konusuna girer?
a) Güzellik       b) Estetik yargıların niteliği
c) İyi ile kötünün ölçütü        d) Varlığın özü
e) Doğru bilginin kaynağı

17. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir yönetimde görülmez?
a) Sosyal adalet      b) Güçler birliği
c) Baskı grupları     d) Seçme ve seçilme hakkı
e) Parlamento

18. Anarşist- nihilist bir düşünür olan Nietszsche, ahlak kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kabul etmez?
a) İnsan davranışlarını kısıtladığını
b) İnsanı yaşamında pasif kıldığını
c) İnsan yaşamından çıkarılması gerektiğini
d) İnsanı mutluluğa götürebileceğini
e) İnsan doğasına aykırı olduğunu

19. Anarşist- nihilist bir düşünür olan Nietszsche’nin “üstün insan”ı için aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
a) Ahlak kurallarına uyduğu
b) İnanç kardeşliğine önem verdiği
c) Eylemlerinin ahlaka yönelik olduğu
d) Kaderci bir yaşam sürdüğü
e) Hiçbir etki ve baskı altında kalmadan kendi değerlerini kendisinin oluşturduğu

20. Nihilizm için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Toplumsal birlik ve beraberliği sağlayan kuralları desteklediği
b) Toplumun birey üzerindeki hiçbir baskısını kabul etmediği
c) Her türlü siyasal düzeni reddettiği
d) İdeal bir düzenin olamayacağını savunduğu
e) Bireyi ve bireysel değerleri önemsediği

21. Ütopyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) İdeal bir düzeni ifade ettikleri
b) İçinde bulundukları çağın kötü durumlarını eleştirdikleri
c) Yaşanılan düzenden farklı, başka bir siyasal düzen tasarladıkları
d) Alternatif bir yaşam ve dünya sundukları
e) Var olan siyasi- sosyal sistemi, iyi ve kötü yönleriyle destekledikleri

22. Bilgelik ahlakını, bilgiyi ve bilgili kişileri iyiliklerin kaynağı olarak gören, bilgi sayesinde insanların ahlaklı ve mutlu olacaklarını savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sokrat      b) Platon     c) Sartre     d) Kant
e) Epikür

23. “Birey ve toplum, devlet içindir. Devlet, en yüksek amaçtır; gerektiğinde bireyler ve toplum, devlet düzeni için feda edilebilir” diyen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyalizm     b) Kapitalizm     c) Faşizm
d) Liberalizm      e) Teokrasi

24. –İnsanda var oluş, özden önce gelir, diyerek egzistansiyalizm (varoluşçuluk) akımı içinde yer almıştır
     - Tanrı diye bir şey yoktur; olsa idi, özgürlük olmazdı. İnsan, kendini ve değerlerini sürekli olarak yeniden var eder
    - Özgürlüğü biricik değer olarak kabul eder.
Yukarıda düşüncelerinin ana çizgileri verilen filozof kimdir?

a) E. Husserl       b) J. P. Sartre     c) J.S. Mill
d) K. Marx          e) E. Durkheim
www.sorubak.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder