Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

8 Mayıs 2012

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem Yazılı Soruları Soruları


1.  Aşağıdakilerden hangisi bütün ibadetlerin yapılabilmesi için gerekli şartlardan değildir?
a. Niyet etmek               b. Akıllı olmak
c. Zengin olmak               d. Ergen olmak
2.  Namaz kılan insanlar, kısa bir süre de olsa günlük yaşamın sorunlarından uzaklaşırlar. O esnada Allah’la başbaşa kalırlar. Akılları, duyguları ve bütün benlikleriyle Allah’a yönelirler.
Parçadan namazla ilgili öncelikli olarak aşağıda-kilerden hangisi çıkarılabilir?
a. Kişiyi manevî huzura kavuşturduğu
b. Zamanı iyi kullanmayı sağladığı
c. Müminler arası iletişimi artırdığı
d. Kişilerin davranışlarından dolayı sorumlu tutulacağı
3.  Boy abdesti ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Su bulunmazsa   boy abdesti alınmaz
b. Ağız,burun ve tüm vücut yıkanır
c. 3 tane farzı vardır
d. Hem maddi hem manevi olarak bir temizliktir
4.  Namaz abdestinde yıkanması farz olan yerler aşağıdakilerden hangisinde beraber verilmiştir?
a.  El,kol-yüz-kulak-ayak
b.  El,kol-baş-ense-ayak 
c.  El,kol,ağız-kulak-ense
d.  El,kol-yüz-baş-ayak
5.  Kur’an bir seferde bütün olarak gelmemiş, yaklaşık 23 yıl boyunca ayet ayet sûre sûre indirilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini sağlamamıştır?
a. Kur’an’ın yazıya geçirilmesinin kolaylaşmasını
b. Kur’an’ın güncel meselelere getirdiği çözümlerin iyi anlaşılmasını
c. Kur’an’ın Hz. Peygamber zamanında çoğaltılmasını
d. Kur’an’ın Müslümanlar tarafından kolayca ezberlenmesini
6. Aşağıdakilerin hangisinde, son din ve son peygamber birlikte verilmiştir?
a. Hristiyanlık - Hz.Musa
b.  Hristiyanlık - Hz.İsa
c. Musevîlik - Hz.Musa
d. İslâmiyet - Hz.Muhammed
7. İslam’ın ilk emrini düşünerek aşağıdakilerden hangisinin daha önemli olduğunu söyleyebiliriz?
a. Eğitim                                   b. Ekonomi    
c. Siyaset                                 d. Hukuk
8. Peygamberler ve ilahi kitaplar hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. İlahi kitaplar Allah tarafından indirilmiştir.
b. İndirilen ilk kutsal kitap Kur’anı Kerimdir.
c. Peygamberler Allah tarafından seçilmiştir.
d. Her peygamber, insanları Allah’ın birliğine inanmaya çağırmıştır.
9.  “Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberler; Allah’ın var ve bir olduğunu, yalnız ona ibadet edilmesini öğütleyerek, peygamberlere ve kitaplara ayrım yapılmadan inanılmasını, Allah katında üstünlüğün takva ve güzel ahlâkla olduğunu haber vermişlerdir.”
Parçanın ana düşüncesini oluşturan yargı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Peygamberler insanları ibadete davet eder.
b. Peygamberler ibadet esaslarını öğretir.
c. Takva(dindar) ve güzel ahlâklı olmak insana üstünlük sağlar
d. Peygamberlerin mesajları aynı içeriği taşır.
10. Hz. Muhammed’i diğer peygamberlerden ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
a. En fakir peygamberdir 
b. Araplara gönderilmiştir,          
c. Belli bir bölgeye gönderilmiştir,    
d. Bütün İnsanlığa gönderilmiştir,    
11.  Kur’an–ı Kerîm ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Sadece mezarlıkta okunur,  
b. Her zaman okunmalı,       
c. Tüm insanlığa gönderildi,     
d. Arapça olarak indirildi
12. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin yasakladığı kötü davranışlardan değildir?
a. Tembellik yapmamak         b.Kötü zanda bulunmak         
c. Kıskanmak                       d.Büyüklenmek
13.  Hz. Muhammed’e daha küçük yaştan itibaren  Mekkelilerin verdiği isim (lakap) aşağıdakilerden hangisidir?
a.Hoşgörülü Muhammed      b.Cesur Muhammed,             
c. Sabırlı Muhammed          d. Güvenilir Muhammed,    
14.  Bir insan; yalan söyleyen, emanete ihanet edebilen, sözünde durmayan biri ise onun için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a. Tam bir müslümandır.          
b. Samimi içten birisi olamaz  
c. İçi ve dışı birdir , samimidir
d. Güvenilirdir
15. Kendisinde gurur ve kibir bulunan bir insanda, aşağıdaki davranışlardan hangisi daha az görülür?
a. Alay etmek                 b. Beğenmemek
c. Küçümsemek                d. Gıpta etmek
16.      
Özü de bir, sözü de bir,
Yüreğinde taşımaz kibir;
Verdiği sözü namus bilir,
Aldığı emaneti geri verir.
Şairin dörtlükte tarif ettiği kişinin ahlakı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Emanete ihanet ettiği
b. Alçak gönüllü olduğu
c. Sözünde durduğu                                
d. Doğru sözlü olduğu
17.  Hakan ile Mehmet o gün okula gelmeyen Emre hakkında: “Ne kadar yaramaz, haylaz, oyunbozan biri” diye konuştular. Emre’de, iki arkadaşının söylediği davranışlar gerçekten bulunmaktadır.
O halde, Hakan ile Mehmet’in sohbetinde dinimizin yasakladığı hangi davranış söz konusudur?
a. İftira       b.  Kibir      c. Gıybet       d. Alay
18. Doğru kişilerden oluşan bir toplumda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
a. Sahtekârlık   b.Adalet    c. Mutluluk   d.Güven
19.      Aşağıdakilerden hangisi, ahlâkî bir terim olan doğruluk kavramıyla ilgili değildir?
a. Kıskanç olmak             b. Güvenilir olmak
c. Adaletli olmak             d. Dürüst olmak
20.   Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Müslümanların kusurlarını örten kimsenin Allah da dünya ve ahirette ayıplarını örter.” hadisine aykırıdır?
a. Bazı davranışların neden kötü olduğunu açıklamak
b. İnsanların kusurlarını hoş görmek
c. İnsanları hata yapmamaları için uygun bir şekilde uyarmak
d. Başkalarının özel hayatını araştırmak
21. Bir suçu veya kötü bir davranışı bilerek bir başkasına yüklemeye ne denir?
a. Hırsızlık        b. İftira           
c. Gıybet           d. Kibir
22. Aşağıdaki ikili eşleştirmelerin  hangisi farklıdır?
a. Cimrilik-Cömertlik                  
b. İsraf –Tutumluluk                  
c. Kıskançlık-Haset
d. Yalancılık-Doğru sözlülük
23 . Hicret’in İslam tarihinde önemli sonuçları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan birisi değildir?  
a. Müslümanlar Mekkelilerin baskılarından kurtuldu    
b. Hz. Muhammed Ekonomik yönden rahatladı          
c. İslam’ın daha hızlı yayıldı
d. Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi,                     
24.  Hz. Muhammed’in Medine’de inşa ettiği mescidin suffe denilen bölümünde İslam’ı öğrenmekle meşgul olan yoksul Müslümanlar kalıyordu.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini daha çok ön plana çıkarmaktadır?
a. İslam’da mescide verilen değerin önemini
b. İslam’ın dayanışmaya verdiği önemi
c. Peygamberimiz’in Mescidi’nin sosyal işlevini
d. İslam Peygamberi’nin eğitim-öğretime verdiği önemi
 25. I - Uhut Savaşı
II- Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti
III- Hz. Muhammed’e ilk vahyin gelmesi
IV- Hudeybiye barışının yapılması
Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıralanışı, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a. III-II-I-IV  b. II-III-I-IV
c. II-IV-III-I              d. III-IV-II-I


Başarılar

Ahmet YILDIZ
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder