Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

24 Mayıs 2012

11.Sınıf T.C. Inkılap Tarihi Yazılı Soruları
1-Midilli Adası, Sakız Adası ve Batı Trakya
 hangi savaş sonunda Osmanlı egemenliğinden
 çıkmıştır?
 A)Balkan Savaşları
 B)1877-1878 Osmanlı-Rus savaşları
 C)I.Dünya savaşı
 D)Trablusgarp savaşı
 E)Kurtuluş savaşı

2-Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisi yeni devletler kurulabileceğini ortaya koymuştur?
A)Bütün barış antlaşmaları açık olacak.
B)Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak almayacak.
C)Yenilenler savaş tazminatı almayacak.
D)Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecek.
E)Türklere kesin egemenlik tanınacak,Türk egemenliği altındaki diğer milletlere de kendini yönetme hakkı verilecek.

3-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ülkesi sınırları içerisinde açılan cephelerden biri değildir?
A)A)Kafkas Cephesi               B)Irak Cephesi
C)Filistin Cephesi                   D)Galiçya Cephesi
E)Çanakkale Cephesi

4-Mustafa Kemal’in tanınması ve milli mücadelede önder olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çoktur?
A) Çanakkale Savaşı’nın Kazanılması.
B)Derne’de İtalyan Kuvvetlerinin durdurulması.
C)Muş’u ve Bitlis’i Ruslardan geri alması.
D)Halep’in kuzeyinde düşmanı durdurması.
E)Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması.

5-Amasya Genelgesi’nin Kurtuluş
Savaşımızdaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
 A)Anadolu’nun ve Trakya’nın her yanında
duyurulmuş olması.                                                                                                               
 B)Halkı düşmanlara karşı silahlı direnişe
çağırmış olmasından.                                    
 C)işgallerin başlamasını izleyen günlerde
hazırlanmış olmasından.                              
 D)Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve yöntemini        
  belirtmesinden.                                                          
 E)İstanbul hükümetine karşı bir hareket niteliği       
  taşımasından.       
                                                     
 6-Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes
Antlaşmasından sonra Türk ulusu’nu tehlikelere           
 karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla        
 Havza ve Amasya’da genelgeler yayınlamıştır.       
  Bu genelgelerin Türk Ulusu üzerinde etkili           
 Olduğunu gösteren ilk belirti ne olmuştur?  
         
 A)Anadolu’da itilaf Devletlerine karşı
protesto ve mitingler yapılması                   
 B)Osmanlı Mebusan Meclisi kararlarının, itilaf        
 Devletlerinin isteklerine uymaması              
 C)Amasya’da  Mustafa Kemal’in İstanbul
Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi                 
 D)Erzurum ve Sivas’ta  kongreler yapılması             
 E)ilk TBMM’ne Osmanlı mebuslar meclisi
 Üyelerinin de alınması
  

7-Kuvay-i Milliye, işgallere karşı cepheler
 kurulmasıyla ortaya çıkmıştır.                       
  Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlan-     
 masına aşağıdakilerden hangisiyle başlanmış-      
 tır?
 A)Erzurum Kongresi        B)Sivas Kongresi 
 C)Alaşehir Kongresi        D)Balıkesir Kongresi
 E)Edirne Kongresi

8-Erzurum Kongresi kararları arasında, ulusal
 iradenin ve toplanan ulusal güçlerin  padişahlık       
 ve halifelik makamını kurtaracağı hükmü
de yer almıştır.                                                     
  Ulusal egemenlik anlayışına ters düşen böyle
 bir karar alınmasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?                           
 A)Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması       
 B)itilaf Devletlerinden çekiniliyor olması  
 C)imparatorluğun çökmesinin önlenmesi  
 D)Osmanlı Devleti’nin desteğine ihtiyaç
duyması                                                            
 E)Halifeliğin gücünden yararlanılmak istenmesi

9-Kuvay-ı  Milliye başlangıçta hangi devletin       
 Anadolu’daki işgallerine karşı bir tepki olarak       
 oluşturulmuştur?                                                                                                                       
                                                                                                                                                     
  A)İngiltere         B)Fransa       C)Yunanistan                                                                       
  D)Rusya            E)İtalya

10-Kurtuluş Savaşımızın  amacı, gerekçesi ve yöntemi
ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?
 A)Misak-ı Milli belgesiyle
 B)Amasya Genelgesiyle
 C)Sivas Kongresi kararlarıyla
 D)ilk TBMM kararlarıyla
 E)Erzurum Kongresi kararlarıyla

11-Mustafa Kemal Anayurdun parçalanması
tehlikesi karşısında ülke çapında bir kongre
yaparak Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i ilhak cemiyetlerini birleştirmiştir.                              
  Mustafa Kemal’in bu yolla  ulaşmak istediği ilk            
amaç aşağıdakilerden hangisidir?                 
  A)Saltanatı kaldırmak                                     
  B)Yeni bir anayasa hazırlamak                                  
  C)Kurtuluş savaşını tek elden yönetmek   
  D)Cumhuriyeti ilan etmek                             
  E)Halifeilği kaldırmak

12-Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan
Meclisi’nin onayından geçmiştir?
 A)Takrir-i Sükun Kanunu
 B)Hıyanet-i Vataniye Kanunu
 C)Misak-ı Milli
 D)istiklal  Mahkemeleri
 E)Tekalif-i Milliye Emirleri

13- II.TBMM’nin açılması
      III.Düzenli ordunun kurulması
      IV.Laik devlet anlayışının benimsenmesi
       V.Lozan Barışının İmzalanması
    Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyetin kurulmasından çok geliştirilip yerleştirilmesi amacına yöneliktir?
A)I.         B)II        C)III      D)IV       E)V

14. Aşağıdakilerden  hangisi TBMM'nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?
A) Amasya genelgesi              B) Sivas kongresi 
C) Misak-ı milli                       D) Heyet-i temsiliye
E)Tekalif-i Milliye

15-Aşağıdakilerden hangisine,  İstanbul ve TBMM birlikte katılmışlardır?
A)Sevr Antlaşması                B)Lozan Görüşmeleri
C)Londra Konferansı            D)Moskova Antlaşması
E)San Remo Konferansı

16-Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması’yla Hatay’da Özel bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir?
A)Amasya Görüşmelerine      
B)Amasya Genelgesine
C)Londra Konferansı kararlarına
D)Misak-ı Milli’ye
E)Kars ve Gümrü Antlaşmalarına

17-TBMM Hükümeti ilk siyasi ilişkilerini aşağıdaki
Avrupa ülkelerinden hangisiyle kurmuştur?
A)İngiltere                              B)Almanya
C)Sovyet Rusya                      D)Fransa
E)italya

18-Yunan Kuvvetlerinin ilk kez  Türk düzenli birlikleriyle karşılaşmaları, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A)I. İnönü Savaşı                   B)Aslıhanlar Savaşı
C)II. İnönü Savaşı                  D)Sakarya Savaşı
E)Büyük Taarruz

19-Çerkez Ethem  ve Kadeşlerinin TBMM Hükümeti’ne isyan etmesi üzerine siyasi ve askeri durumu uygun bulan yunanlılar
Anadolu’yu işgal hareketini hızlandırmışlardır.
  Bunun üzerine Yunanlıları durdurmak amacıyla yapılmış olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eskişehir ve Kütahya                 B)II.İnönü
C)I.İnönü                                        D)Sakarya
E)Dumlupınar

20-TBMM’nin hukuksal alanda ilk defa tanınması hangi olayla olmuştur?
A)Lozan Barış Antlaşmasın                B)Ankara Antlaşması
C)Londra Konferansı                          D)Moskova Antlaşması
E)Mudanya Ateşkes Antlaşması

21-İlk TBMM Gümrü, Moskova ve Ankara  antlaşmalarını hangi devletlerle yapmıştır?
     Gümrü                        Moskova                     Ankara
A)Ermenistan                Sovyet Rusya                Fransa
B)Fransa                        Ermenistan                    Sovyet Rusya
C)Ermenistan                 Fransa                           Sovyet Rusya
D)Sovyet Rusya            Ermenistan                    Fransa
E)Fransa                        Sovyet Rusya                Ermenistan


22-Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM ile dostluk ve yardımlaşma amacıyla ilişkiler kuran ilk islam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)İran                              B)Irak
C)Suriye                          D)Afganistan
E)Pakistan

23-Mustafa Kemal’ Gazilik ve Mareşallik ünvanı hangi muharebeden sonra verilmiştir?
A)I.İnönü  Muharebesi                       
B)II.İnönü Muharebesi
C)Sakarya Meydan Muharebesi        
D)Kütahya Eskişehir Muharebesi
E)Başkomutanlık Meydan Muharebesi

24-Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisiyle ilgili maddesi Türk ekonomisinin gelişmesindeki engelleri
ortadan kaldırmıştır?
A)Ege Adaları                       B) Yabancı Okullar
C)Kapitülasyonlar                 D)Nüfus Mübadelesi
E)Patrikane

25-Türk Kurtuluş Savaşını sona erdiren Antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mondros Ateşkes Antlaşması
B)Sevr Antlaşması
C)Mudanya Ateşkes Antlaşması
D)Kars Antlaşması
E)Lozan Barış Antlaşması                   Cevap Yok

1 yorum:

  1. Bloğunuzda bulunan çalışmalarınızı beğenerek takip ediyoruz, hukuki danışmalık olarak çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz.

    YanıtlaSil