Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

30 Mart 2012

9.Sınıf Edebiyat Yazılısı Boşluk Dordurma™


Doğru Yanlış

(Y) Şiirde yapının bozulması anlamın  bozulmasına yol açmaz.
(Y) Bestelenmek için yazılan ve belirli bir ezgiyle söylenen halk şiiri şarkıdır.
(D) Edebî metinler yan anlam değeri açısından zengindir.
(D) Aynı dili konuşan insanlar ortak kültür değerlerini paylaşırlar.
(D) Sanat eseri öncelikle doğruluk ve fayda değil güzellik amacı güder.
( D ) Edebi metinler yan anlam değeri açısından zengindir. 
( D ) Şiirin teması yazıldığı dönemle ilişkilidir.
( D ) Şairin hayatı, edebi kişiliği ve dünya görüşünün bilinmesi, şiirin yorumlanmasına yardımcı olur.
( D ) Aynı şiir, farklı okuyucular tarafından farklı yorumlanır.
( D)  Kasidenin nazım birimi beyittir.   
( Y)  Edebiyat görsel sanatlardandır.   
( Y) Kaside medhiyye bölümüyle başlar  
( D) Ninni anonim halk edebiyatı nazım şekillerindendir.   
( D)  Dizelerde ünsüz tekrarına aliterasyon denir.   
( D)  Hece ölçüsüyle yazılan ve belirli ezgiyle söylenen nazım şekline türkü denir.   
( Y)  Varsağı divan edebiyatı nazım şeklidir.   
(D)Baki,Fuzuli,Nef’i ve Nabi birer Klasik Türk (Divan) şairidir.
(Y)İlahi,nefes,şathiye ve devriye Aşık Tarzı halk edebiyatı nazım şekilleridir.
(Y)Şair, genellikle gazelin ikinci beyitinde  mahlasını kullanır.
Osmanlı Türkçesi;Arapça,Farsça  ve Türkçeden  oluşur.
(D)Klasik Türk edebiyatı, Türk Halk edebiyatına göre daha zevksiz ve basittir(Y)
(D) Kurmaca metinlerde, gündelik metinlerin tersine, soyut anlam boyutu öne çıkar.
(Y) Heykel edebiyatla ilgili bir sanat dalıdır.
(D) Edebî eserler insanda güzel duygular, hayâller ve zevkler uyandırır.
(Y) Edebî metinler, dilin şiirsellik işlevine dayanmaz.
(D) Hece ölçüsü Türk şiirinin en eski, ulusal ölçüsüdür.Boşluk Doldurma

**Nesnelerin, durumların, hareketlerin ve çeşitli tasavvurların dildeki ifadesidir. (kavram)
**Düz yazı biçiminde yazılmış eserdir. (mensur)
**Sanat eserlerinde okuyucuya ya da izleyiciye verilmek istenen iletidir. (tema)
**Göstermeye bağlı oluşan metindir. (tiyatro)
**Dize sonlarındaki sözcüklerde görülen tek ses benzerliğidir. (Yarım uyak)
**Halk şairleri,şiirlerini CÖNK isimli defterde toplarlardı.
**Eleştiri ve yergi içeren koşma türüne  TAŞLAMA  denir.
**İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri şunlardır:1)SAGU  2)SAV   3)KOŞUK    4)DESTAN
**Gazelin ölçüsü ARÛZ ölçüsüdür.
**Fatih-Harbiye romanı PEYAMİ SAFA’ya aittir.

**Saz eşliğinde çalınıp söylenen halk şiirleri …..âşıklık….. geleneğine mensuptur.
**Şiirde egemen olan ana duyguya  …tema… denir.
**İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan, on dört dizeli Batı şiirine  …Sone…  denir.
**Hece ölçüsüyle yazılan ve belirli bir ezgi ile söylenen Halk şiirine  ...Türkü…  denir.
**Bir dönemdeki dini,siyasi, sosyal, ekonomik, sivil, askeri hayatın duygu, anlayış ve zevk bütününe ….zihniyet…. denir.
** Peygamberi övmek için yazılan kasidelere naat denir.  
**Gazelin İlk beytine matla  beyti denir.  
**Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme fahriye  denir.  
**Hatırlatma sanatına aynı zamanda  telmih  sanatı da denir.  
**Divan edebiyatında  aruz  ölçüsü kullanılır.  
**Hecenin açıklık ve  kapalılık  esasına dayanan  ölçüye ……… aruz ölçüsü ………….. denir.
**Ezgiyle söylenip hece  ölçüsüyle  yazılan  halk  şirine   ……… türkü ………….denir.
**Şiirde  mısra  içinde  fazladan  yapılan ses  benzerliğine ……… iç  kafiye ………….denir.
**Şiirlerde ünlü harflerin  tekrarlanmasıyla oluşan ahenge Asonans denir

Hazırlayan: Kasım Karaca

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder