Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

14 Mart 2012

8.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılısı Çöz


1.   Bir devletin varlığı için gerekli ögeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A) Millet                          B) Egemenlik                C) Gelişmiş teknoloji    D) Vatan (yurt)
2.   Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir. Demokratik bir yönetimde aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu olamaz?
A) İnsanın doğuştan bazı haklara sahip olduğunu kabul etme
B) Diğer insanların düşünce ve davranışlarına saygı gösterme
C) Yasalar önünde bazı kişilere ayrıcalık tanıma
D) İnsan haklarını yasalarla güvence altına alma
3.   Vatandaş kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan her birey
B) Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde yaşayan her insan
C) Herhangi bir devlete ilgi ve sevgi duyan tüm bireyler
D) Belirli bir eğitim düzeyinde olan tüm insanlar
4.   Sivil toplum örgütleri, toplumsal bir görevi yerine getiren, üyelerinin; kendi dünya görüşlerine uygun olarak toplumsal etkilerini yansıttığı, sahip oldukları insan hak ve özgürlüklerini birliktelikleri aracılığıyla daha etkili yoldan kullandıkları Örgütlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum örgütü sayılamaz?
A) Mahkemeler                  B) Vakıflar                              C) Dernekler                D) Sendikalar
5.   Yerel yönetim, her yörenin halkından oluşur.
Yerel yönetim türleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A) İl özel yönetimi B) Belediye yönetimi                    
C) Yurt dış örgütü              D) Köy yönetimi
6.   Hukuk devletinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A) Devlet anayasa temeli üzerine kurulur.
B) Yasalar karşısında herkes eşittir.
C) Yönetim, yöneticilerin istekleri uyarınca gerçekleştirilir.
D) Temel haklar, anayasa ve yasalarla tanınır ve korunur.
7.   Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve yakınmalarını yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirebilirler.
Yukarıda sözü edilen hak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seçme, seçilme hakkı B) Dilekçe hakkı
C) Kamu hizmetine girme hakkı                             D) Vatandaş olma hakkı
8.   Milletin doğup, yaşadığı, egemenlik haklarını kullandığı, sınırları belli toprak parçasına ne ad verilir?
A) Devlet                           B) İmparatorluk                                  C) Vatan                                  D) Ada
9.   Halkın kendini yönetecekleri kendi iradesi ile seçmesi” tanımının karşılığı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet                           B) Millet                                  C) Demokrasi               D) Oligarşi
10. Aşağıdakilerden hangisi demokratik idareler için söylenemez?
A) Demokrasi, millet egemenliğine dayanır.
B) Hürriyet ve eşitlik rejimidir
C) Demokrasilerde, belli gruplar seçimlere katılır.
D). Demokrasi, herkese oy hakkı tanıyan bir sistemdir
11. İnsan hakları her koşulda, her zaman korunması gerekir.
İnsan haklarını korumanın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A) Yurtta ve dünyada barış sağlanır.                     B) Yargı organlarının bağımsızlığı zorlaşır.
C) İnsanlar vatandaş olma bilinci kazanır.             D) Demokratik yaşam gelişir.
12. İnsan haklarının korunması öncelikle ulusal düzeyde aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşebilir?
A) Konuyla ilgili çeşitli belgelerin hazırlanıp imzalanmasıyla
B) Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla
C) İnsan hakları danışma kurullarıyla
D) İnsan haklarıyla ilgili önemli günlerde tören ve kutlamalar düzenlenmesiyle
13. Demokrasinin yaşaması için gerekli altyapıyı oluşturan unsurların en önemlisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sivil toplum örgütleri                                                   B) İnsan hakları danışma kurulları
C) Kütüphaneler                                                                D) Müzeler
14. İnsan haklarını korumak amacıyla kurulan uluslar arası kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A) Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi                       B) İnsan Hakları Komitesi
C) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi   D) Ankara Kadın Dayanışma Vakfı
15. İnsan hakları uluslar arası belgelerle de korunmaktadır.
Bu belgeler arasında en önce imzalanan ve taşıdığı anlam bakımından insanlık tarihine bir çığır açan belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Sosyal Şartı
B) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
C) Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Hakkında Uluslar Arası Sözleşme
D) Paris Antlaşması
16. Kamu görevlileri insan hakları konusunda eğitilmezlerse aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olabilir?
A) Emniyet görevlileri vatandaşın haklarına saygı gösterir
B) Yargıçlar adil kararlar verirler
C) Devlet memurları vatandaşın işinin yapılmasını geciktirebilir
D) Vatandaşın devlete güveni artar
17. İnsan haklarıyla ilgili önemli günlerde aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması yanlış olur?
A) Tören ve kutlamaların hazırlanmasına yardımcı olma
B) Tören ve kutlamalara katılmama
C) Tören ve kutlamaların yapılması için istekte bulunma
D) Tören ve kutlamalara elden geldiğince çok kişinin katılması için çalışma
18. İnsan haklarının korunmasında insan hakları eğitiminin önemi büyüktür.
İnsan hakları eğitiminin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A) Bilgilendirme
B) Haberdar etme
C) Davranış geliştirme
D) Sadece kendi ülkesinin sorunlarına duyarlı vatandaş yetiştirme
19. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin hazırlanmasına yol açan temel etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletlerin insan haklarını ihlal etmeleri
B) Devletlerin ülkelerinin sınırlarını genişletmek için çaba harcamaları
C) İnsan hakları eğitimini gerçekleştirme isteği
D) İnsan hakları konusunda bilgilendirme çabası
20. İnsan haklarıyla ilgili özel günler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A) Birleşmiş Milletler Günü                                                                                  B) Kurban Bayramı
C) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul ediliş yıldönümü      D) Çocuk Hakları Günü
21.  “Kadınların ev dışında görev alması düşünülemez” ilkesinin geçerli olduğu bir toplumda, insan haklarının korunması konusundaki engel aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
    A) Siyasetten        B) Ekonomiden C) Kültürden                D) Doğuştan getirilen özellikler
22. İnsan olma bilinci kazanmış bir kişi, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaktan kaçınır?
      A) Doğal çevreyi kirletmez
      B) İnsan haklarını her alanda korur
      C) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasından  yanadır
      D) Kendisinden farklı düşünen insanlara karşı hoşgörülü davranmaz
23. İnsan haklarının korunmasında ve ihlâllerinin önlenmesinde kişilerin ve devletlerin görevleriyle ilgili ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
      A) Diğer insanlarla ilişkilerinde insan haklarını korumak
      B) Korunmadığında ilgisiz kalmak
      C) Hakları anayasa ve yasalarla güvence altına almak
      D) Hakları çiğnenmek istendiğinde yasalar çerçevesinde duruma müdahale etmek
24. İnsan haklarını korumak için kurulan ulusal kuruluşların bazı ilkelere uymaları gerekir.
    Bu ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
      A) İnsan haklarını koruma konusunda devlete yardımcı olmak
      B) Sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunmak
      C) İnsan haklarının ihlâli konusunda tepki göstermemek
      D) Halkın insan hakları konusunda eğitilmesi için çaba harcamak
25. İnsan haklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
      A) İnsan haklarına saygı başkalarına zarar vermemeyi gerektirir
      B) İnsan haklarına saygı, sadece kendi haklarına sahip çıkmayı gerektirir
      C) İnsan haklarına saygı, güçsüzlere yardım etmeyi gerektirir
            D) İnsan haklarına saygı, başkalarının haklarıyla kendi hakkını bir görmeyi gerektirir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder