Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

29 Eylül 2011

9.Sınıf Türk Edebiyat Testi Soruları Çöz


1-“ Öyküyü, olayların  zaman sırasına göre düzenlenerek  anlatılması” diye tarif etmiştik. Olay örgüsü de  olayların anlatımıdır. Ancak burada üzerinde  durulan husus, olaylar arasındaki   ilişkidir. “Kral öldü,  sonra   üzüntüsünden  kraliçe  de   öldü”  desek olay   örgüsü   tamamlanmış olur Zaman sırası burada   da bozulmuş değildir.
 Parçaya göre “ öykü “ ile “ olay örgüsü “  arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
         A ) Tip ve karakter farklılığı          B ) Neden – sonuç  ilişkisi
         C ) Olayların önemli  - önemsiz oluşu         D ) Zaman  sırası
         E ) Kahramanların kişilikleri

2- Aşağıdaki olay çevresinde oluşan edebi metinlerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosuna ait bir türdür?
    A) Halk hikayesi                   B) Hikaye
    B) Destan                              C) Orta oyunu       E) Manzum hikaye

3- Aşağıdaki   edebiyat dönemleri   ile  onlara ait olan   nazım  biçim ve   türleri  eşleştirilirken hangisinde   yanlışlık  yapılmıştır?
     A) Âşık   edebiyatı - Semai      B)  Sözlü  edebiyat- Koşma
     C)  Anonim  edebiyatı- Türkü     D)Divan edebiyatı-gazel
     E) Tekke  edebiyatı – İlâhi

4- Yoruma göre değişir şiir
       Soldan sağa, sağdan sola
       Bin türlü okunur
       Ve büyülü bir kumaş gibi
       Her okunuşunda yeniden dokunur.
        Yukarıdaki dizelerde şiire özgü hangi nitelik  vurgulanmıştır?
         A) Biçimce güzellik         B) Anlam zenginliği
         C) Sanatlı söyleyiş         D) Anlamca kapalılık         E) Duygu yoğunluğu  

5- İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere
      Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere
        Bu mısraların ahenk unsurları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
    A ) Hece ölçüsünden yararlanılmıştır             B ) Cinaslı uyaktan yararlanılmıştır.
    C ) “L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır        D ) Rediflerden  yararlanılmıştır.
    E ) “ e “ sesiyle asonans(benzer sesler kullanmak)

6- Millet  vicdanında  derin  izler  bırakan  tarih  ve     toplum  olaylarının kuşaktan  kuşağa  aktarılarak  olağanüstü nitelik  kazanıp daha sonra  bir ozan    tarafından  derlenmesiyle  oluşan  türe…………denir
  Bu parçada boş bırakılan yerlere  aşağıdakilerden   hangileri   getirilmelidir?  A ) Masal    B ) Yapma destan    C ) Doğal destan    D ) Halk  hikâyesi   E )  Efsane

7-Aşağıdakilerden hangisi bir  olayı  göstermeye  bağlı   olarak anlatan yazı türüdür?   
         A )  Hikâye         B) Roman     C ) Masal          D ) Destan           E ) Tiyatro

8- Gökyüzünde bir bir söndü yıldızlar
            Bir karanlık geldi gittiğin yerden
            Ümitlerim vardı tesbih misali
            Sen giderken dağılıverdiler birden
          Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
     A) Karamsarlık       B) Umutsuzluk    C) Bezginlik    D) Üzüntü E) Hüzün    

9-  Düşün garip gecelerini bu şehrin,
        Düşün yalnızlıklar içinde beni.
        Hani bir resmim kalmıştı sende,
        Onu olsun yalnız bırakma emi?
       Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların  hangisi    çıkarılamaz?
       A)Özlem    B)Sevgi    C)Ayrılık     D)Pişmanlık        E ) Yalnızlık

10- El ayak  çekilince  caddelerde
       Yalnız  seni  ararım gecelerde
      Bu  dizelerde aşağıdaki   edebi sanatlardan hangisi    vardır?
       A) Mübalağa       B) Tenasüp    C) Teşbih     D) Mecaz-ı mürsel      E )Tevriye 

11-    Öyle hesapsız coştuğum olur ki sanırım 
          Mektepten henüz çıkmışım yaşım yirmi bir
          Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir  
          Ama nerde! Her bahar şaşmadan aldanırım
         Bu dörtlükteki uyak düzeni ve çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Çapraz uyak – tam uyak       B) Düz uyak – yarım uyak
       C) Sarma uyak – tam uyak        D) Sarma uyak – zengin uyak
       E) Çapraz uyak – zengin uyak    
12- Ala gözlerini sevdiğim dilber
       Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün
       Kadir Mevla’m seni övmüş yaratmış
       Kısmeti olduğun kullar öğünsün
    Yukarıdaki dörtlüğün türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
   A) Lirik – Koşma – Güzelleme       B) Pastoral – Koşma – Güzelleme
   C) Lirik – Semai – Güzelleme         D) Epik – Koşma – Destan
    E) Lirik – Semai – Varsağı   

13- Her zaman tam karanlık değil gece
          Kendimde denemişim ben.
          Kulak ver, dinle…
          Her acının sonunda bir pencere vardır,
          Aydınlık bir pencere.
Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki  atasözlerinden hangisi  karşılar?
     A)  Kara haber tez duyulur.        B)  Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
     C ) Kara gün kararıp kalmaz.     D) Ay görmüşüm yıldıza minneti yoktur.
     E ) Bin kaygı bir borç ödemez.

14- Aşağıda durum- kesit  öyküsü  hakkında verilen  bilgilerden  hangisi  yanlıştır ?    
       A )  Olaydan çok bir durumu anlatır.
       B )  Serim – düğüm – çözüm bölümleri yoktur.
       C ) Bu öykülere  “ Maupassant Tarzı” öyküler de denir. 
        D )  Gözlem önemlidir.
        E )  Sair Faik Abasıyanık bizdeki en önemli temsilcilerindendir.

15-  15-   Batıda ve bizde ilk hikâye örnekleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
            A)  Diyet  -   Semaver                       B) Boceacio - Letaif-i Rivayet
            C Decameron - Küçük Şeyler           D) Decameron - Letaif -İ Rivayet
            E) Letaif -i Rivayet - Küçük Şeyler. 

16-Bu tür yazılarda olaylar ve kişiler tamamıyla
           düşseldir. Kişiler, iyiler ve kötüler olarak karşımıza
           çıkar. Konuşmalar kalıplaşmıştır. İnsan dışı varlıklar
           bile insan gibi konuşur. Olaylar karşıtlıklar üzerine
            kurulur. Yer ve zaman belirsizdir.
          Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden     hangisidir?
            A)Roman        B) Destan    C)  Mesnevi     D)Masal      E)  Halk Hikayesi

17- Aşağıdakilerden hangisi nazmı ( şiiri )  nesirden (düzyazı) ayıran bir özelliktir?
 A) Metinde işlenen duygu veya düşünceler.   B ) Deyimler ve mecazların kullanımı.                            C ) Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları.       D ) Üslup, dil ve anlatım özellikleri. 
 E )  Etkileme gücü.    

18- Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir ?
       A )  Oğuz Kağan Destanı          B ) Şehname
     C ) Üç Şehitler Destanı             D ) Ergenekon        E ) İlyada
19- Tiyatro hangi sanat grubuna girer?
A) Fonetik sanatlar   B) İşitsel sanatlar  C) Görsel sanatlar
 D) Plastik sanatlar   E) Ritmik sanatlar

20- Karakterle tip arasındaki farkı  yazınız.
1 yorum: