Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

24 Eylül 2011

9.Sınıf Edebiyat Testi Soruları Çöz


 1 -    “Bazen sana layık evlatlar olamadık,
           Seni gönülden duyamadık.
           Taşını toprağını işleyemedik.
           Sorma bu gerilik
           Bu uyku niye,
           Affet bizi, affet bizi Türkiye!”
        Yukarıdaki şiirde, şair için aşağıdakilerden
         hangisi söylenebilir?
         A) sevgisiz           B) umutsuz       C) üzgün
         D) sorumsuz         E) cesur    
   
 2 – “ Öyküyü, olayların  zaman sırasına göre düzenlenerek
          anlatılması” diye tarif etmiştik. Olay örgüsü de
          olayların anlatımıdır. Ancak burada üzerinde  durulan
          husus, olaylar arasındaki   ilişkidir. “Kral öldü,  sonra 
         üzüntüsünden  kraliçe  de   öldü”  desek olay   örgüsü 
          tamamlanmış olur Zaman sırası burada   da   bozulmuş
         değildir.
        Parçaya göre “ öykü “ ile “ olay örgüsü “  arasındaki
        fark aşağıdakilerden   hangisidir ?
         A ) Tip ve karakter farklılığı
         B ) Neden – sonuç  ilişkisi
         C ) Olayların önemli  - önemsiz oluşu
         D ) Zaman  sırası
         E ) Kahramanların kişilikleri
3 -   Başımı,  bağrımı  dövsün  dalgalar
       Tuzlar  tahtalarımı  kemirsin  istiyorum
       Çek  beni  fırtına,  çek  beni  deniz.
      Bu  dizelerde  görülen  söz  sanatı  aşağıdaki  
       atasözlerinin  hangisinde  yoktur ?
     A ) Yengece:”Niçin  yan yan  gidersin.”demişler “ Serde 
           kabadayılık  var.”demiş.
     B ) Ağaca  balta  vurmuşlar “Sapı  bedenimden.” demiş
     C ) İyiliğe: ”Nereye  gidiyorsun?”  demişler  “Kötüye”
           demiş
     D ) Katıra:“Baban kim?” demişler. “Dayım  at “ demiş.
     E ) Tembele:“Kapını  ört. “demişler,  “Yel  eser, 
           örter.” demiş.

4 - Komşumuzun  oğlu ÖSS’den öyle  yüksek 
      puan  almış  ki  yarısını gelecek  sene   kullanacakmış.
      Bu  cümledeki  söz  sanatı  aşağıdakilerden 
       hangisinde   vardır ?
     A) Sabah   koşularında  gün  geçtikçe   hızlanıyorum, 
           yakında  kendi  rekorumu   kıracağım.
    B ) Seni  sanatçıdan  saymalı,  baksana
          yazdığın  tek şiirle  şair  olmuşsun.
    C ) Sabah  trafiğinin  içinde  boğulmaktansa 
         kuşluk  vaktinde  yola  çıkarım  daha  iyi.
         D ) Bardaktan  boşanırcasına  yağan  yağmur 
                fidanların  dallarını  eğiyordu.
         E)  Yüreğimdeki  kıpırtılar  ilkbaharın neşe 
                içinde  gelişindendir.   
  5 –   Esti nesim-i nevbahar açıldı güller subhdem
          Açsın bizim de gönlümüz saki medet-sun cam-ı Cem”
          Nefi bu beyitte, ilkbahar rüzgarının yumuşak
          sesini vermek için  “s,z ,n ve ç” seslerini
          yineleyerek   müzikal bir ses oyunu
           gerçekleştirmiştir.
          Bu söyleyiş güzelliği aşağıdakilerden hangisi
          ile adlandırılır?
           A) Uyak         B) Redif     C) Cinas      
            D) Uyağın yumuşatılması     E) Aliterasyon 

6 -.   Düşün garip gecelerini bu şehrin,
        Düşün yalnızlıklar içinde beni.
        Hani bir resmim kalmıştı sende,
        Onu olsun yalnız bırakma emi?
       Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların
        hangisi    çıkarılamaz?
       A)Özlem    B)Sevgi    C)Ayrılık     D)Pişmanlık
       E ) Yalnızlık

7 –  El ayak  çekilince  caddelerde
       Yalnız  seni  ararım gecelerde
      Bu  dizelerde aşağıdaki   edebi sanatlardan hangisi 
       vardır
       A) Mübalağai              B) Tenasüp    C) Teşbih     
       D) Mecaz-ı mürsel      E ) Tevriye 

 8 -     Öyle hesapsız coştuğum olur ki sanırım 
          Mektepten henüz çıkmışım yaşım yirmi bir
          Kurduğum düşü gerçek etme gücü bendedir  
          Ama nerde!H er bahar şaşmadan aldanırım
         Bu dörtlükteki uyak düzeni ve çeşidi
          aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Çapraz uyak – tam uyak
       B) Düz uyak – yarım uyak
       C) Sarma uyak – tam uyak
       D) Sarma uyak – zengin uyak
       E) Çapraz uyak – zengin uyak    
9 -  Ala gözlerini sevdiğim dilber
       Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün
       Kadir Mevlam seni övmüş yaratmış
       Kısmeti olduğun kullar öğünsün
    Yukarıdaki dörtlüğün türü   için aşağıdakilerden
    hangisi   söylenebilir?
   A) Lirik – Koşma – Güzelleme
   B) Pastoral – Koşma – Güzelleme
       C) Lirik – Semai – Güzelleme
       D) Epik – Koşma – Destan
       E) Lirik – Semai – Varsağı   
                                             
  10 -  Her zaman tam karanlık değil gece
          Kendimde denemişim ben.
          Kulak ver,dinle…
          Her acının sonunda bir pencere vardır,
          Aydınlık bir pencere.
     Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki   
     atasözlerinden hangisi karşılar?
     A)  Kara haber tez duyulur.
     B)  Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır.
     C ) Kara gün kararıp kalmaz.
     D) Ay görmüşüm yıldıza minneti yoktur.
     E ) Bin kaygı bir borç ödemez.

11 - (I) Koşma, dörtlüklerle kurulan bir nazım şeklidir.
       (II)Divan edebiyatında gazel neyse, Halk edebiyatında
        koşma   da odur. (III) Koşmalarda doğa, aşk, ölüm 
        özlem,  yiğitlik gibi çok çeşitli konular işlenebilir.
        (IV)Koşmanın ilk dörtlüğü  mani gibi   kafiyelenir
      ( V )  11’li hece ölçüsüyle   kullanılır..
  Bu parçanın hangi cümlesinde bir bilgi yanlışı           vardır?
            A ) I   B )  II    C) III     D) IV      E) V

12    Yabancı bir fısıltı söyleyecek adını
         Tanıdığım bir gülüş kıvrılacak içerde
            Yukarıdaki dizelerle;
            I.   kapının kanadını
           II.  karşımda ürperecek halı
          III. vurur vurmaz duvara
          IV. sedir ve perde
      Parçaları kullanarak çapraz uyak düzeninde bir   
      dörtlük oluşturulmak isterse, son iki dizenin
      sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
       A) I. ve II.           B) II. ve  III         C) III. ve  I.
           IV.ve III.            IV. ve  I.              II. ve IV.
       D) I. ve III.                        E)   IV. ve III.                
           II. ve IV.                               II. ve I

13Aşağıdaki   edebiyat dönemleri   ile  onlara ait olan
       nazım  biçim ve   türleri  eşleştirilirken hangisinde
      yanlışlık  yapılmıştır?
     A) Âşık   edebiyatı - Semai
     B)  Sözlü  edebiyat- Koşma
     C)  Anonim  edebiyatı- Türkü
     D)Divan edebiyatı-gazel
     E) Tekke  edebiyatı – İlâhi14 - Yoruma göre değişir şiir
       Soldan sağa, sağdan sola
       Bin türlü okunur
       Ve büyülü bir kumaş gibi
       Her okunuşunda yeniden dokunur.
        Yukarıdaki dizelerde şiire özgü hangi nitelik
         vurgulanmıştır?
         A) Biçimce güzellik
         B) Anlam zenginliği
         C) Sanatlı söyleyiş
         D) Anlamca kapalılık
         E) Duygu yoğunluğu  
    
15 -  O, şiirinde iç ahengi her şeyden üstün tutar.
       ”Şiirin musikiden başka bir musiki” olduğu
         düşüncesinden yola çıkarak şiiri düzyazıdan
         uzaklaştırmış.Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk
         şiirinin bileşimini gerçekleştirerek aruz
        ölçüsünü yaşayan Türkçeye uygulamış, “Ok”
        şiiri dışında diğerlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
      Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden
            hangisidir?
          A) Yahya Kemal Beyatlı
          B) Ahmet Haşim
          C) Faruk Nafiz Çamlıbel
          D) A. Hamdi Tanpınar
          E) Cahit Sıtkı Tarancı       
16      Yardan ayrılalı yaralı sinem,
          Gam ile kurulmuş temelim, binam,
          Ağlar mı güler mi gör benim sunam,
          Mektup yare selamımı ulaştır.                                                   
         Dörtlükten aşağıdaki duyguların hangisi   
        çıkarılamaz?
       A) Özlem            B) Üzüntü      C) Kaygı
       D) Kıskançlık      E) Merak      

17 - Gazelde her beyit, iyice işlenmiş bağımsız bir bütün
       sayılır. (II) Bu yüzden gazelin beyitleri arasında anlam
       birliği önemsenmez. (III) Beyitlerin her biri ayrı şeyler
       anlatabileceği gibi bazen birkaç beyit bazen de gazelin
       bütün beyitleri tek bir tema üstüne olabilir. (IV)
       Anlam birliği taşıyan gazellere “yek-ahenk” sıfatı
       verilir. (V) Gazel şairi çoğunlukla sondan bir önceki
       beyitte  takma     adını (mahlas) kullanır.
 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
   A )  I      B)II       C)III      D)IV        E)V
18  Aşağıdakilerin hangisi klasik –olay-(vak'a)
      hikayesinin bir özelliği değildir?
           A) Olay, giriş (serim) gelişme (düğüm) ve
                 sonuç (çözüm) planıyla işlenir.
           B) Mekan önemli değildir. Mekan tasvir
                 edilmez olayın akışı içinde anlatılır           
          C) Kişi ve kişiler hikayedeki  rolleri    oranında
                ve   çok ayrıntıya inmeden   tasvir edilir.
          D) Hikayedeki olay yaşanmış veya
               yaşanabilir niteliktedir.
          E)  Hikayede   zaman  da   olayın   akışı  içinde 
                  verilir.  

19         19  - Batıda ve bizde ilk hikaye örnekleri hangi 
                     seçenekte doğru olarak verilmiştir?
            A)  Diyet  -   Semaver
            B) Boceacio - Letaif-i Rivayet
            C Decameron - Küçük Şeyler
            D) ) Decameron - Letaif -İ Rivayet
            E) Letaif -i Rivayet - Küçük Şeyler. 

 
   20 -  Bu tür yazılarda olaylar ve kişiler tamamıyla
           düşseldir.Kişiler, iyiler ve kötüler olarak karşımıza
           çıkar.Konuşmalar kalıplaşmıştır.İnsan dışı varlıklar
           bile insan gibi konuşur.Olaylar karşıtlıklar üzerine
            kurulur.Yer ve zaman belirsizdir.
          Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden    
            hangisidir?
            A)Roman        B) Destan       C)  Mesnevi
            D)Masal         E)  Halk Hikayesi

  21 -  Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında,
           Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi
           Muzdaribim, duvarın dış tarafında
           Şefkatine inanacağım biri yok gibi
           Bu dörtlüğün şairi aşağıdakilerden hangisi
          ile nitelendirilemez?
           A) Karamsar     B) Umutlu       C) Yalnız
           D)Mutsuz       E ) Güvensiz
                     
    22 –Aşağıda   durum-  kesit     öyküsü  hakkında 
       verilen  bilgilerden  hangisi  yanlıştır ?    
       A )  Olaydan  çok  bir  durumu  anlatır.
       B )  Serim – düğüm – çözüm  bölümleri   yoktur.
       C ) Bu  öykülere  “ Maupassant   Tarzı”
              öyküler  de  denir. 
        D )  Gözlem  önemlidir.
        E )  Sair  Faik  Abasıyanık  bizdeki  en 
               önemli  temsilcilerindendir

23    Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim;
         Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak,
         Ne bir dostunuz var acınızı alacak,
         Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu.                                                         
        Bu dörtlükte vurgulanan düşünce
        aşağıdakilerden hangisidir?   
         A) Yaşamı anlamlı kılan dostluklardır.
         B) Sorunlar azaldıkça mutluluk artar.
         C) İnsan tek başına yaşayamaz.
         D) Birlikte yaşamanın temelinde sevgi vardır.
         E) Mutluluklar paylaştıkça çoğalır.       
 24- İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere
      Lâle nerdeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere
        Bu  mısraların ahenk unsurları için
        aşağıdakilerden  hangisi söylenemez?
.           A ) Hece ölçüsünden  yararlanılmıştır
            B ) Cinaslı uyaktan yararlanılmıştır.
            C ) “L “ sesiyle aliterasyon sağlanmıştır  
            D ) Rediflerden  yararlanılmıştır.
            E ) “ e “ sesiyle asonans yapılmıştır.

25 -    Millet  vicdanında  derin  izler  bırakan  tarih  ve 
          toplum  olaylarının kuşaktan  kuşağa  aktarılarak
           olağanüstü nitelik  kazanıp daha sonra  bir ozan
         tarafından  derlenmesiyle  oluşan  türe…………denir
           Bu parçada boş bırakılan yerlere
        Aşağıdakilerden   hangileri   getirilmelidir?
         A ) Masal               B ) Yapma destan
         C ) Doğal destan     D )   Halk  hikâyesi
         E )  Efsane
              
  26 --  Milli edebiyatımızın büyük hikayecisi ve sade
           dil akımının öncüsüdür.Tanzimat ile
           edebiyatımıza giren küçük realist hikayenin en
           başarılı örneklerini vermiştir.Diliyle, deyişiyle,
            konularıyla kendimizi bulduğumuz, Türk
            insanını yansıtan ilk hikayeleri o yazmıştır.
           Dilde, ülküde, kültürde, milliyetçiliğe yönelmede 
           uyanışımız  hazırlar.Günlük yaşantılar,çocukluk
           anıları, menkıbeler,tarih, folklör hikayelerinin konu
            kaynaklardır.
      Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
           hangisidir?
         A ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
         B) Sait Faik Abasıyanık
         C) Memduh Şevket Esendal
         D) Ömer Seyfettin
         E) Halide Edip Adıvar  
      
27  Aşağıdakilerden  hangisi bir  olayı  göstermeye  bağlı
        olarak anlatan yazı türüdür?   
         A )  Hikâye         B) Roman     C ) Masal
         D ) Destan           E ) Tiyatro
           
 28 -   En azından üç dil bileceksin
           En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin
          En azından üç dil
          Birisi ana dilin
          Elin ayağın kadar senin
          Ana sütü gibi tatlı
          Ana sütü gibi bedava
          Ninniler, masallar da cabası…                            
           Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi
            vurgulanmaktadır?
         A) Ana dilin iyi öğrenilmesi gerektiği
         B) Birden fazla dilin iyi öğrenilmesi gerektiği
         C) Eğitimin yabancı dille yapılması gerektiği
         D) Her dilde eser verilmesi gerektiği
         E) Bir dilde rüya görmek için o dili iyi bilmek
            gerektiği
    29Aşağıdaki  dizelerin  hangisi  “ölüm”den   
          bahsetmektedir ?
        A ) Böyle  çöküp  giderler  ayrılanlar  eşinden
        B ) Kimsesiz  gecelerim  bu  kesik sesle  doldu
        C ) Artık  atan  kalbim  de  bir  ayak  sesi  oldu.
        D ) Yavaşça  dalacağım,  o  kalkılmaz  uykuya 
     E ) Bu  sesler  dokunuyor  en  ağrıyan  yerime.

  30 - O,  bir  aktör  gibi  sürekli  rol değiştirir.Kimi zaman
         geçerli bir özür kılığına girer;hasta olur,yorgun
         düşer,herkesi kendisine acındırır.Kimi zaman iş
        yapar görünür;gerçekte bir şey yapmaz.Onun
        kandırıcı bir felsefesi ve boş düşünce ilmeklerinden
        örülmüş bir dünyası vardır.
        Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi
        anlatılmak istenmiştir?
           A)Tutarsızlık        B)Tembellik         C)Yorgunluk     
       D)Duygusuzluk    E ) Disiplin


  31 -    Annesinin dizlerinin dibinden
            Hiç ayrılmayan
            Uslu bir çocuk gibidir
            Limandaki deniz
            Ama sokağa çıkıp
            Dalga olmak ister
            Yüreğinden
          Yukarıdaki dizelerde hangi varlıklar arasında
         benzetme  yapılmıştır?
          A ) Deniz-Anne      B ) Deniz-Çocuk
          C ) Dalga-Çocuk    D)  Yürek-Dalga
          E ) Deniz – Liman         
32 –Sokrates’e birisi   için ,” Seyahat onu hiç değiştirmedi.” demişler  O da “Gayet tabii, çünkü kendisini de beraber götürmüştür.” demiş.
      Cümlede, Sokrates’in “kendisini de beraber
      götürmüştür” sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden  hangisidir?
      A ) O, gezdiği yerleri dikkatle izlememiştir.
      B ) O, seyahatte de kendi sorunlarıyla ilgilenmiştir.
      C ) O, gördüğü yerlere görmek istediği gibi bakmıştır.
      D ) O , gezdiği yerleri yeterince ilginç bulmamıştır.
      E ) O, seyahatte görmek istediği yere gitmemiştir.
 33  - “Her mevsimiyle insanı ayrı ayrı saran
               Bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz.
               Yaman çalacak, o çalmayası saat yaman.
               Geçmiş ola bir kez yumuldu gözlerimiz.”
       Yukarıdaki dörtlükte işlenilen tema   
      aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Bahar özlemi        B) Ölüm korkusu
       C) Doğa sevgisi         D) Yaşama sevinci
   E) Memleket sevgisi          
34 - .Ne zaman şiirlerini okumaya dalsam güç kazanırım.
        O dizeler güven verir,direnme,dayanma,yarınlara
        bağlanma    duygusu uyandırır.Zaman zaman
        tartışılır, “O büyük bir   şair midir?”diye.Kimileri
       şiirleriyle uyandırdığı bilinçlenme aydınlığına;kimileri
        ise her türlü zulme,haksızlığa başkaldıran kişiliğine 
        hayran olduğu için onu büyük görür.
      Anlatılan şairle ilgili olarak hangisi söylenemez?
       A)Duyarlı bir yaradılışa sahiptir.
       B)Yol gösterici bir şairdir.
       C)Şiirleriyle okuyucuya güven verir.
      D)Çalışma isteğini yitirmiş biridir.
      E) Toplumsal sorunlarla ilgilidir.
35 – Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir ?
       A )  Oğuz Kağan Destanı          B ) Şehname
       C ) Üç Şehitler Destanı             D ) Ergenekon
       E ) İlyada
  36 - Bundan birkaç yıl önce Erzurum’da, Erzurumlu
       hoş sohbet bir emekli ilkokul öğretmenini ziyaret
       etmiştim. Güzel saz çalıyordu. Eskilerin “gönül
       ehli” dedikleri insanlardan biriydi. Bir ara insanın    
       yeryüzündeki  durumunu  anlatmak için “beşikten  
       ötesi gurbet” dedi. Ben  bu   söze  bayıldım. Türk
        halkı   nasıl üç kelime ile derin bir duyguyu dile
         getiriyordu.
       Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden
         hangisidir?
       A ) Örf, adet geleneklerin dil üzerindeki etkisi.
       B ) Türk halkının duygularını az sözle anlatmadaki
              başarısı.
       C ) Anadolu insanının çok konuşmayı sevmediği.
        D ) Sözcüklerin düşünceyi ifade etmedeki yetersizliği.
        E ) Türk halkının güzel ve etkili   konuşması
   37 – Yaşlıya gence, yerliye yabancıya, kendisini sevene
           Sevmeyene kulak verir; onları dinler; onlarla
            tartışır.İnsanları hiçbir zaman küçümsenemez;herkesi
             anlayışla karşılar.
           Böyle bir kimsenin belirgin özelliği, aşağıdakilerden
           hangisidir?
          A) Başkalarının görüşlerini benimser.
          B) Herkes tarafından sevilir.
          C) İnsanlara karşı hoşgörülü davranır.
          D) Herkesle senli benlidir.
          E) Yumuşak başlılığıyla tanınır.    
    38-  Her gün yanını vursalar da
            Eksilmeyeceksin
            Kim çalarsa çalsın, aç kapını
            Korkma
            Bu aşkla, bu gülüşle, bu yürekle
            Ya sonsuz bir deniz göreceksin karşında
            Ya da bir ay, en olgun çağında
        Bu dizelerle vurgulanan kavramlar, aşağıdakilerden
        hangisi olamaz?    
      A) Yılmamak                        B) Kararlı olmak
      C) Kendine güvenli olmak    D) Cesaretli olmak
      E) Doğayı sevmek       

   39-    Gökyüzünde bir bir söndü yıldızlar
            Bir karanlık geldi gittiğin yerden
            Ümitlerim vardı tesbih misali
            Sen giderken dağılıverdiler birden
          Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
            A) Karamsarlık       B) Umutsuzluk
            C) Bezginlik            D) Üzüntü
                                E) Hüzün     
    40 -  Aşağıdakilerden hangisi nazmı ( şiiri )  nesirden
              (düzyazı) ayıran bir özelliktir?
              A) Metinde işlenen duygu veya düşünceler.
              B ) Deyimler ve mecazların kullanımı.
              C )  Ölçü, kafiye gibi ahenk unsurları.
              D ) Üslup, dil ve anlatım özellikleri.
              E )  Etkileme gücü.     

51 yorum:

 1. cevapları nerede?

  YanıtlaSil
 2. cevap yoksa niye çözelim ki yanlışımızı nasıl anlıcaz bir iş yapıyosunuz bari adam gibi yapın be

  YanıtlaSil
 3. Aynen ya cevap yoksa neden çözelim ?

  YanıtlaSil
 4. cevap koysanıza kadeşim!!!1

  YanıtlaSil
 5. Biz bu testleri hocalardan aldık. Dolayısıyla cevapları mevcut değil.(Sebebi başka hocalarda bu sorulardan yazılı yapıyor.) En güzel yol emin olmadığınız soruları hocanıza sormak.

  YanıtlaSil
 6. cevapları nerde bunların:)

  YanıtlaSil
 7. cevap yoksa koymayın kardeşim hocalara yanlış olan soruları sorarız

  YanıtlaSil
 8. Size niye anlatamıyorum!
  Cevapları YOK

  YanıtlaSil
 9. cevap olmadan olur mu olaki eminim dediğimiz yanlış olucak napıcazz

  YanıtlaSil
 10. cevabınız yokmu haaa

  YanıtlaSil
 11. bu nasıl sorular

  YanıtlaSil
 12. Sağolsın kardeşim. Zaten benim edebiyat öğretmedim 500 soru vermişti bunlar yardımcı olacak. Sağol tekrar.

  YanıtlaSil
 13. soruları cozdüm

  YanıtlaSil
 14. O zaman cevaplarını verde millet rahat etsin

  YanıtlaSil
 15. cevapları vermeyin bencede çünkü çözmeden hemen sorulara cevaplarına bakarız tutamayız kendimizi

  YanıtlaSil
 16. cevaplarıda olsaymış hem doğru olup olmadığını anlarız

  YanıtlaSil
 17. Keşke cevapLarı oLsaydı .d

  YanıtlaSil
 18. şakirler bile bunu koymaz.... zuhahahahahahahahhahahahaha

  YanıtlaSil
 19. Kamillerrrrrr :D:D

  YanıtlaSil
 20. yaaa cevap nie yok.....

  YanıtlaSil
 21. YAA YOKMUŞ İŞTE..

  YanıtlaSil
 22. hepiniz haklısınız kamiller zaaa XD

  YanıtlaSil
 23. edebiyat hocası 250 soru verdi nerde bunları cevabı hiç uğraşamam çözmek için :D

  YanıtlaSil
 24. kardeşim hiç birisinin cevp yok olmz böyle şey

  YanıtlaSil
 25. cevaplar yok ben yanlışmı doğrumu olduğunu nerden bilecem

  YanıtlaSil
 26. soruların cevaplarını koyarmısınız

  YanıtlaSil
 27. Olsa koyardık
  Yok çöz işte

  YanıtlaSil
 28. ya çözün işte adamı yormayın kardeşim insanın içinde çözmekvarsa çözer siz lafolsundiye konuşuyosunuz

  YanıtlaSil
 29. laf olsun diye değil kaç doğrun var nasıl nasıl bakacan

  YanıtlaSil
 30. hocam bırakn ya boşverin siz onları çok iyi teşekkürler
  Cemil koçak :d

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. çözümleri yokki aga bakalım

   Sil
  2. abicim çözün çözemediğinizi hocanıza sorun
   cemil koçak

   Sil
 31. sen cevabını bilsen sanane
  nerde
  ve sorularda gayet kolay cevabını bilemiyosa nasıl okumusun be

  YanıtlaSil
 32. bunun çözümleri nerde ya kıcık etti insanıııııııı::):(

  YanıtlaSil
 33. cevabı olsaymış gzl olurmuş

  YanıtlaSil
 34. 22 Ekim 2011 16:48
  cevapları nerede?
  -----------------
  Bir yıldır CEVAP CEVAP yeter ya..
  Yok diyoruz ya işte Çözen varsa versin cevapları bi zahmet!
  Onun dışında soruları veren hocalar cevapları vermiyorlar.

  YanıtlaSil
 35. 1.cevabı c.şıkkı olmmasılazım ve emimnim ve bunu kaya hocama barçluyum ve çok iyi bir edebiyat ,vede dil ve anlatım hocasıdır kedisi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 39,sorunun cevabı kesinlile c. şıkkıdır cevaplara ne gerek var dersi dinleseydiniz cevapları aramanıza gerek kalmazdı arkadaşlar ve tekrar hatırlatıyorum bunu edebiyat öğretmenim kaya hocama borçluyum ve ona teşekkür ederimmmmmmmmmmmmm *.

   Sil
 36. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 37. al sana cevaplar çok istiosan 1-c 2-d 3-e 4-b 5-a 6-e 7-c 8-c 9-b 10-a 11-c 12-d 13-b 14-a 15-c 16-e 17-c 18-b 19-a 20-b

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Saolasın inş. dogrudur Çnku kopya ckcmdee :D:D:D

   Sil
 38. cvpların hepsi yok mu yaa

  YanıtlaSil
 39. nerden bilcez doğru olduğunu

  YanıtlaSil
 40. çözen çözer arkadaş cevaba ne gerek var..

  YanıtlaSil
 41. AY AYNI SORULAR 1. SINAVDA ÇIKTI KEŞKE SINAV OLMADAN BU SİTEYE BAKSAYMIŞTIM. VE 76 ALDIM YA

  YanıtlaSil
 42. CEVAPLAR NEREDE AMK? BU ARADA HER YER ROBOT KAYNIYO SANKİ MALLAR

  YanıtlaSil