Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

21 Eylül 2011

9.Sınıf Coğrafya Testi Soruları Çöz


9.Sınıf Coğrafya Testi Soruları Çöz1) IV. Zamanda meydana gelen olayları yazınız.2) Volkanizma hakkında bilgi veriniz.

3) Mantar kayanın oluşumu hakkında bilgi veriniz.

4) Yerkabuğunun kırıklı ve hareketli olduğu bölgelerde görülen olaylar aşağıdaki seçeneklerin han­gisinde bir arada verilmiştir?
A)   Rüzgarlar - Volkanizma - Gel-git
B)    Volkanizma - Depremler - Sıcak su kaynakları
C)   Depremler - Grabenler - Peneplenler
D)    Yüksek dağlar - Epirojenez – Menderesler
E)                    Rüzgarlar - Mantarkaya – Horstlar


5) Kaynağını yerin içinden alan kuvvetlere iç kuvvetler denir.
        Aşağıdaki  yer şekillerinden   hangisinin  oluşu­munda iç kuvvetler etkilidir?
A)    Kayaların ufalanması
B)     Peneplen oluşumu
C)     Dağ oluşumu
D)    Mağara oluşumu
E)     Falez oluşumu


6) Aşağıdaki  jeolojik zamanlardan hangisinde Zonguldak kömür havzaları oluşmuştur?
A)    İlkel Zaman (Prekambrien)
B)     I. Zaman  ( Paleozoik)
C)     II. Zaman ( Mesozoik)
D)    III. Zaman ( Senezoik)
E)     IV.Zaman ( Kuaterner)
7) Volkanik  dağlarının çevreleri, deprem, kızgın lav örtüleri, çamur selleri, kızgın bulut ve küller gibi çeşitli tehli­kelerle dolu yerlerdir. Fakat buna rağmen bu­ bölgelerde çok  önemli yerleşim merkezleri kurulmuş, önemli tarım alanları olmuştur. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Yeraltı suyunun kolayca sağlanması
B)     Tarım topraklarının yetersiz kalması
C)     Topraklarının verimli olması
D)    Bitki örtüsünün zengin olması
        E)   Otlak ve meraların fazla olması


8) Ege Bölgesi'ndeki Menderes Ovası, Bozdağlar ile Akdeniz Bölgesi'ndeki Amik Ovası ve Amanos Dağ­lan, oluşumları bakından  aynı gücün etkisi ile meyda­na gelmiştir.
        Bu yer yüzü şekillerinin  oluşumunu sağlayan  güç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deprem       B) Orojenez      C) Epirojenes
D) Akarsu        E) Volkanizma


9)‘’Türkiye'de akarsular, saniyede akıttıkları toplam su miktarı bakımından fazla zengin sayılmaz. Ancak enerji potansiyeli bakımından oldukça zengindir.’’                       
      Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
A)    Akarsu yataklarında eğimin fazla olduğuna.
B)     Akarsu havzalarının geniş olduğuna.
C)     Akarsuların kar suyuyla beslendiğine.
D)    Akarsu rejimlerinin düzensizliğine.
E)     Akarsuların sık sık yatak değiştirdiğine


10) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin bugünkü jeomorfolojik görünümünü kazanmasında en az etkili olmuştur?
A)Dağ oluşumu                        B)Kıta oluşumu
C)Buzullaşma               D Akarsu aşındırması
E)Volkanizma


11)  Aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinde antiklinal ve seklinallere sıklıkla rastlamaktayız?
A) Karadeniz               B) Doğu Ana.   C) Ege
D) İç anadolu               E) G.D.Anadolu


12) Aşağıdaki olaylardan hangisi, 3. Jeolojik zamanda meydana gelmemiştir?
A)    Taşkömürünün oluşumu
B)     Linyit kömürünün oluşumu
C)     Tuz yataklarının oluşumu
D)    Kuzey Anadolu Sıradağları
E)     Toroslar


13) Aşağıdaki Volkanik dağlarımızdan hangisi, İç Anadolu Bölgesindedir?

A) Tendürek                B) Süphan        C) Erciyes
D) Nemrut                   E) Ağrı


14) Delta ovaları akarsuların denizlerde biriktirdikleri materyaller ile oluşur.
Bu bilgiye göre aşağıdaki ovalarımızdan hangisi bir delta değildir?

A) Çarşamba               B) Silifke          C) Bafra
D) Çukurova                E) Konya


15)Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların aşındırma gücü üzerinde en az etkilidir?

A) Akarsuyun taşıdığı su miktarı
B) Akarsuyun yatak eğimi
C) Akarsuyun yatağındaki kayaçların sertliği
D) Akarsu yatağının kenarındaki bitkiler
E) Akarsuyun uzunluğu


16) Aşağıdakilerden hangisi, akarsu aşındırmasının en son safhasında meydana gelen bir yerşeklidir?
A) Peneplen (Yontukdüz)       B) Devkazanı
C) Menderes                           D) Peribacası
E) Seki ( Taraça)


17)  Akarsu akımında yıl boyunca meydana gelen
değişmeler öncelikle aşağıdakilerden hangisine
bağlıdır?
A)     Akarsuyun beslenme özelliğine
B)    Akarsu yatağının eğimine
C)  Akarsu aşındırmasına
D)    Akarsu vadisinin şekline
        E)   Akarsu biriktirmesine


18) Ülkemizde rüzgârların oluşturduğu yeryüzü şekilleri,
bitki örtüsünün ve yağışın az olduğu bölgelerde yoğun
olarak görülür.
Bu durumda hangi bölgemizde rüzgarın etkisiyle oluşmuş yeryüzü şekillerine daha fazla rastlan­maktadır?
A) Doğu Anadolu              B) Akdeniz
C) Ege                              D) İç Anadolu
E) Marmara
19) Akarsuyun menderes yaparak akışa geçtiği bir
sahada aşağıdakilerden hangisini söylemek yan­lıştır?
A)   Akarsuyun biriktirme kapasitesi artmıştır.
B)   Sahanın eğimi azalmıştır.
C)  Akarsu,  eğimin  azalmasına  bağlı  olarak hızını kesmiştir.
D)  Akarsuyun derine aşındırması artmıştır.
          E)Akarsu büklümler yaparak akış halindedir


20) Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında dış kuv
vetlerin etkisi yoktur?
A) Barkan                 B) Hörgüç Kaya       C) Vadi
D) Krater                   E) Peribacası

21) Denizlerde oluşan depremler sonucunda meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sismograf                B) Rihter           C) Epirojonez
D) Tsunami                  E) Orojonez


22) Yıl boyunca akış sevilerinde herhangi bir değişiklik olmayan akarsulara ne ad verilir?
A) Açık Havza             B) Düzenli rejimli
C) Düzensiz rejimli        D) Kapalı havza
E) Debi


23)  Bütün kıtaların tek bir kara parçası halindeki şekline verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Magnitüd                 B) Manto         C)Çekirdek
D) Pangea                   E) Yerkabuğu


24) Rüzgarlar tarafından taşınarak biriktirilen verimli topraklar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alüvyal                   B) Lös             C) Moren
D) Barkan                    E) Kumul
 

1 yorum: